Odlomak

Opšta uputstva
Magistarski rad treba da je doprinos novim saznanjima na osnovu korektnih metodoloških
postavki, te naučno-istraživačkih metoda i tehnika. U tu svrhu potrebno je izraditi
adekvatan, precizan i što potpuniji projekat konkretnog istraživanja koje će poslužiti za
njegovu realizaciju i pisanje izveštaja o celokupnom radu i analiziranim rezultatima
istraživanja, što kandidat kasnije treba da objedini i napiše magistarski rad.
Projekat mora biti napisan na papiru formata A4. Tekst štampati jednostrano a uglavnom s
jedan i po proredom. Preporučuje se štampanje laserskim štampačem. Projekti napisani
rukom neće se pregledavati. Na svim ivicama (marginama) papira potrebno je ostaviti 2,5
cm praznog prostora, a na levoj 3,0 cm (zbog koričenja). Projekat treba da je obima 15 do
20 stranica, a svaka stranica treba da je numerisana, sem prve, odnosno naslovne.
Preporučuje se numerisanje (paginacija) na donjoj margini desno (kao na ovom uputstvu).
Projekat treba da je napisan na kompjuteru (Microsoft Word), veličine karaktera (slova,
cifre, simboli i sl.) treba da su 13 ili 12. Celokupan tekst mora biti gramatički, pravopisno i
daktilografski korektno napisan.
Projekat treba da sadrži, po pravilu, sledeće delove: Naslovnu stranu, sadržaj, uvod, metod
rada, značaj istraživanja za teoriju i praksu, dinamika rada i orijentaciono finansijski plan
troškova, literatura (referense).
Projekat je potrebno predati lično u Studentsku službu ili poslati na adresu: FAKULTET
FIZIČKE KULTURE, (za poslediplomske studije), Lovćenska 16, 21000 Novi Sad. Uz
projekat je potrebno napisati zahtev Naučno-nastavnom veću Fakulteta fizičke kulture
(poseban formular u Studentskoj službi) da se odredi komisija za ocenu kandidata i
projekta, te da se odredi datum prezentacije i odbrane projekta. Na formularu-zahtevu kandidat treba da pruži informacije i odgovarajuće dokaze o: toku studiranja i polaganja
ispita na poslediplomskim studijima, angažovanju na istraživačkim projektima,
objavljivanju naučnoistraživačkih radova u časopisima, saopštenja na naučnim skupovima
i slična angažovanja. Osim toga, treba navesti sprovedene konsultacije sa kompetentnim
osobama i potencijalnog mentora. Mentora određuje Naučno-nastavno veće nakon
podnetog izveštaja komisije za ocenu kandidata i projekta na osnovu javne prezentacije i
odbrane projekta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ostalo

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese