Odlomak

UVOD

Sredstva u preduzeću služe za obavljanje i ispunjavanje zadatka radi kojih je i osnovana. Tokom poslovanja ta sredstva mogu da se smanje ili povećaju, kao što i njihovi izvori mogu da se povećaju ili smanje. Do ovih povećanja i smanjenja stalnih sredstava dolazi usled pojave rashoda i prihoda. Rashodi dovode do smanjenja sopstvenih sredstava i odražavaju se na smanjenje njihovih izvora. Kako u preduzeću postoje razne vrste sredstava, tako postoje i razne vrste rashoda.
Poslovni rashodi su oni rashodi koji dovode do smanjenja sopstvenih po – slovnih sredstava ili do smanjenja trajnog kapitala. Zavisno od toga da li se javljaju redovno ili neredovno u poslovanju predu – zeća, poslovni rashodi se dele na:

1. Redovne
2. Vanredne.

Redovni poslovni rashodi su oni rashodi koji se redovno i stalno javljaju i odraz su normalnog poslovanja preduzeća. Nazivaju se još i troškovima poslovanja. U ove redovne poslovne rashode spadaju troškovi materijala, sitnog inventara, elektri – čne energije, vode itd. Vanredni rashodi su rashodi koji se javljaju neredovno u toku poslovanja pre – duzeća i nisu odraz normalnog poslovanja preduzeća. Ove vanredne rashode čine manjko – vi na materijalu, robe, plaćanje kazni, otpis potraživanja, elementane nepogode itd.

Prihodi dovode do povećanja sopstvenih sredstava i odražavaju se na povećanje njihovih izvora. Pošto postoje razne vrste sredstava i izvora tako postoje i razne vrste prihoda.
Poslovni prihodi su prihodi koji dovode do povećanja sopstvenih poslovnih sredstava ili do povećanja sopstvenog kapitala. Zavisno od toga da li se javljaju redovno ili neredovno u poslovanju predu – zeća, poslovni prihodi se dele na:

1. Redovne
2. Vanredne.

Redovni prihodi su oni prihodi koji se javljaju redovno u posovanju preduzeća i odraz su normalnog poslovanja preduzeća. Redovni prihodi su prihodi od realizacije usluga, realizacije robe ili realizacije gotovih proizvoda.
Prihodi od finansiranja se tretiraju kao redovni prihodi, a tu spadaju prihodi od finansijskih ulaganja – kamata, pozitivne kursne razlike i slično. Vanredni prihodi se javljaju neredovno u poslovanju i oni nisu odraz norma – lnog poslkovanja preduzeća. U vanredne prihode spadaju prihodi od naplaćenih kazni, naplaćena otpisana potraživanja, viškovi na materijalu, robi, gotovim proizvodima idt. Utvrđivanjem rashoda i prihoda koji su nastali u određenom vremenskom periodu utvrđuje se finansijski rezultat. Period kada se utvrđuje poslovni rezultat naziva se obračunski period. Obračunski period od jedne godine (kod nas se podu – dara sa kalendarskom godinom) jeste period kada preduzeća, prema Zakonu o računo – vodstvu, redovno obračunavaju svoj finansijski rezultat.

Pozitivan finansijski rezultat – dobitak predizeće će imati ako su njegovi poslovni prihodi (redovni i vanredni) veći od poslovnih rashoda (redovnih i vanrednih). Obrnuta je situacija, tj. Rezultat je negativan ili gubitak ako su rashodi veći od prihoda.  Bilans uspeha ili račun rezultata predstavlja pregled rashoda, prihoda i rezultata poslovanja za određeni vremenski period. U bilansu stanja taj utvrđeni finansijski rezultat se unosi u pasivu, kao povećanje kapitala, ukoliko je rezultat pozitivan (dobitak) ili kao smanjenje kapitala ukoliko je rezultat negativan (gubitak).

 

 

 

UTVRĐIVANjE POSLOVNOG (FINANSIJSKOG) REZULTATA
Pojam i značaj finansijakog rezultata

Osnovni i glavni cilj svakog preduzeća je ostvatiti dobit iz svog poslovanja. Ta dobit nastaje kao pozitivna razlika između prihoda i rashoda. Međutim, ako su rashodi veći od prihoda nastaje gubitak u poslovanju preduzeća. Prihodi nam pokazuju šta je preduzeće dobilo svojim poslovanjem, a rashodi nam pokazuju šta je preduzeće potrošilo od sredstava prilikom ostvarivanja prihoda.Poslovni retultat predstavlja razliku između prihoda i rashoda a on može da bude:

a) dobitak, ako su prihodi veći od rashoda

b) gubitak, ako su rashodi veći od prihoda

 

Upoređivanje ostvarenog poslovnog rezultata vrši se sa:

  • planiranim poslovnim rezultatom
  • ostvarenim poslovnim rezultatom u predhodnom razdoblju
  • ostvarenim poslovnim rezultatom istog ili sličnog drugog trgovinskog preduzeća

Vremenski period za koji se vrši obračun poslovnog rezultata može da bude: godina, pola godine ili mesec dana. Takođe, obračun poslovnog rezultata može se vršiti na:

  • ukupno preduzeće
  • organizacijske delove preduzeća
  • funkcije u preduzeću
  • pojedine robe ili grupe roba

Poslovni rezultat poslovanja iskazuje se na dva računovodstvena iskaza:

1. Bilansom stanja – (pokazuje stanje sredstava i izvora sredstava na dan bilansiranja)
2. Bilansom uspeha – (pokazuje ukupan prihod, ukupne rashode i rezultat poslovanja)

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

4 replies on “Utvrdjivanje poslovnog rezultata”

Nikolap says:

Uradjeno odlično, sve potrebne informacije su sadržane 😀

nikolica222 nikolica222 says:

Veoma sadržajno, sa svim neophodnim informacijama!

Sve potrebne informacije su tu, svaka cast!

Komentari