Odlomak

1.UVOD
Pretovarna sredstva označavaju sve tehnološke elemente kojima se realizuju bilo glavne bilo pomoćne operacije, a čije tehničke karakteristike obezbeđuju ostvarenje zahtevanih funkcija. Pri tome se funkcionisanje pretovarnih sredstava može bazirati na različitim tehničkim principima, a uobičajeno je da se kao osnovni kriterijum diferencijacije koristi “kinematika kretanja radnog organa”. U odnosu na ovaj kriterijum pretovarna sredstva se diferenciraju u dve velike grupe:

• pretovarna sredstva sa kontinualnim dejstvom
• pretovarna sredstva sa cikličnim dejstvom

Sredstva kontinualnog dejstva karakteriše neprekidno kretanje radnog organa pa se shodno tome ostvaruje neprekidni tok materijala, a kao rezultat toga i veoma veliki transportni kapacitet. Ali, kontinualna sredstva po pravilu imaju jedan stepen slobode kretanja – linijsku trasu. Pretovarna sredstva koja pripadaju ovoj kategoriji su:

  • trakasti transporter ,
  • člankasti transporter,
  • strugač
  • redler
  • elevator
  • pužni transporter,  gravitacioni transporteri
  • pneumatski i hidraulički transporteri

Sredstva sa cikličnim dejstvom, nasuprot prethodnoj grupi, premeštanje robe realizuju u ciklusima, po principu “deo po deo”, pa ih karakteriše prekidan tok materijala. Ciklus rada ovih sredstava sastoji se iz jedne produktivne (radni organ sredstva je opterećen – realizuje se “koristan rad”) i jedne neproduktivne faze (radni organ sredstva je neopterećen – realizuje se “nekoristan rad” koji ima funkciju vraćanja sredstva ili radnog organa u poziciju ponovnog zahvatanja tereta). Sredstva sa cikličnim dejstvom, iako sa aspekta ostvarenog kapaciteta inferiornija od sredstava sa kontinualnim dejstvom, mogu imati ekstremno veliku nosivost, a uz to po pravilu imaju tri stepena slobode. Tipične kategorije sredstava sa cikličnim dejstvom su različiti tipovi transportno manipulativnih vozila sa jedne, i dizalice sa druge strane.

Kao što se na slici br. 2 može videti, među sredstvima sa cikličnim dejstvom se nalaze i viljuškari, pretovarna sredstva koja će biti bliže opisana u ovom uputstvu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari