Odlomak

Apstrakt

Jedna od velikih dilema, kako u seoskim tako i u urbanim sredinama je izbor najpovoljnije kombinacije osobina i kriterijuma za centralno grejanje ugljem kao energetom.

Jedan od velikih problema kako u seoskim tako i u urbanim sredinama, jeste, da u vreme zimskog perioda izaberu najbolju alternativu za grejanje, konkretno ugalj. U radu cemo prikazati da primenom SAW i COPRAS metodama možemo uz odgovarajuće kriterijume doći do najboljih alternativa. U radu je dat i numerički primer koji prikazuje primenljivost i efektivnost predloženih pristupa.

Ključne reči: izbor uglja, SAW, COPRAS metoda

 

 

 

 

UVOD
Približno 30% domaćinstava u Srbiji se pred svaku grejnu sezonu susreću sa problemom odabira kojim energentom da se greju. Kako je ekonomska situacija teška, cene energenata su i najveći parametar na koji se obraća pažnja. To može, a i ne mora da bude uvek prava odluka. Naime, mnogo kriterijuma/parametra postoji prilikom odabira(cena, kalorična moć, gustina, količina pepela, količina sumpora, skladištni prostor…). Ako bi se svi parametri uzimali u obzir, verovatno bi i najbolje alternative bile nesto drugačije od onih koji ljudi dobijaju na osnovu samo cene ili nekog drugog kriterijuma. U radu ćemo numerički prikazati odabir najbolje alternative primenjujući SAW(Simple Additive Weighting) i COPRAS (Complex Proportional Assessment) metode, a kao kriterijume koristićemo cenu, kaloričnu moć i gustinu uglja. Time želimo da pokažemo da bilo kojom od ove dve metode možemo dobiti najbolju alternativu. Kao alternative koristićemo 4 vrste uglja, i to: Kolubara, Kreka, Sušeni Vreoci i Banovići. Rad je organizovan na sledeći način: u drugom delu pažnja je usmerena na SAW i COPRAS metode; u trećem delu je prikazan numerički primer koji je baziran na realnim podacima; a zatim sledi zaključak u četvrtom delu.

 

 

 

SAW(Simple Additive Weighting) I COPRAS (Complex Proportional Assessment) METODA

SAW(Simple Additive Weighting) metoda

Metoda jednostavnih aditivnih težina (SAW) ubraja se u jednostavne i, takođe, često korišćene metode. Detaljna procedura SAW metode prikazana je u nastavku:
Korak 1. Formiranje normalizovane matrice odlučivanja R=[rij]mxn . U originalnoj verziji metode jednostavnih aditivnih težina koristi se linera transformacija vrednosti atributa, ali postoje i brojni drugi pristupi. Za prihodne atribute vrednost rij se određuje primenom formule…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari