Odlomak

Atmosfera – Opšte karakteristike atmosfere

Atmosfera je nastala nakon postanka Zemlje kao planete i to oslobađanjem gasova iz Zemlje.
Atmosfera obezbeđuje osnovne uslove za život:

  • kiseonik,
  • ugljen-dioksid,

propušta sunčevu radijaciju zaustavljajući štetno zračenje visoke energije (UV zraci) i drugi. Sa meteorološkog stanovišta, atmosfera omogućava prenos sunčeve energije koja dovodi do kretanja vazdušnih slojeva uz nastanak vetra, do isparavanja vode sa tla i njenog okruženja u prirodi, čime se obogaćuje kiseonikom i dovodi do kruženja materija.

 

 

Sastav atmosfere
Atmosfera je složen sistem koji se sastoji od gasova, para i čestica. Sastav i odnosi pojedinih komponenata u atmosferi zavise od niza faktora:

  • geografskih i klimatskih uslova,
  • nadmorske visine i intenziteta emisije antropogenog porekla.

Gustina vazduha opada sa porastom nadmorske visine, što znači da se menja odnos pojedinih komponenata u atmosferi. Glavni elementi (komponente) u atmosferi su: azot (N), kiseonik (O), vodonik (H), ugljenik (C) i argon (Ar). Pored argona dolazi još i ostali plemeniti gasovi kao i drugi elementi zastupljeni u tragovima.

 

 

 

Prirodni i antropogeni aerosoli Čestice u atmosferi
Čestice u atmosferi su definisane kao svaka čvrsta ili tečna dispergovana materija kod koje su agregati veći od 0,0002 mikrometra a manji od 500 mikrometara u prečniku. Pa zavisno od veličine, čestice prisutne u atmosferi svrstavaju se u dve grupe:

  • taložne materije čiji je prečnik čestica veći od 10 mikrometara i
  • čestice u suspenziji ( aerosoli ) čiji je prečnik čestica manji od 10 mikrometara.

Brzina taloženja čestica iz atmosfere zavisi od njihove veličine i specifične težine. Brzina taloženja čestica raste sa porastom veličine i specifične težine čestice.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari