Odlomak

Privredno društvo je poslovni subjekat sa statusom pravnog lica koje samostalno obavlja delatnost proizvodnje, prodaje i vršenja usluga na tržištu u cilju sticanja dobiti. Svako društvo poseduje pravnu i ekonomsku samostalnost. Pod pravnom samostalnošću se podrazumeva da se ogleda u činjenici da je ona pravni subjekat i da na osnovu toga stiče prava i obaveze, tj snosi odgovornost. Dok se po ekonomskom samostalnošću smatra sloboda biranja predeta svog poslovanja; potrebnih resursa i poslovne partnere.
-Pravna forma društva
Pravne forme društva su:
• Ortačko društvo
• Komanditno društvo
• Društvo sa ograničenom odgovornošću
• Akcionarsko društvo
Akcionarsko društvo je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i / ili fizičkih lica u svojstvu akcionara društva radi obavljanja određene delatnosti; pod zajedničkim poslovnim imenom, čiji je kapital utvrđen i podeljen na akcije.
Akcionarsko društvo je privredno društvo koje osniva jedno ili više privrednih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara društva radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom, čiji je kapital utvrđen i podeljen na akcije.
Osnovni organi akcionarskog društva su:
1. Skupština akcionara ( organ vlasnika )
2. Upravni odbor ( organ upravljanja )
3. Direktor ( poslovodni organ )
4. Nadzorni odbor ( organ kontrole )
Statutom preduzeća može se utvrditi da se u preduzeću bira i izvršni odbor direktora.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari