Odlomak

AKCIONARSKO DRUŠTVO
Pojam akcionarskog društva:
Akcionarsko društvo je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije. Akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom. Akcionari ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu društva.
Ulog u akcionarsko društvo u zamenu za izdavanje akcija može biti u novcu ili u stvarima i pravima, a ne u radu i uslugama društvu, bilo da su izvršeni ili budući. Izuzetno, nenovčani ulog u zatvoreno akcionarsko društvo može biti u izvršenom radu ili u uslugama društvu ako je to određeno osnivačkim aktom.
Ugovoreni ulozi koji se unose u novcu uplaćuju se do registracije društva i to najmanje 50% nominalne vrednosti upisanih akcija, odnosno 50% računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, a ostatak se uplaćuje u roku od dve godine od dana registracije društva. Ako se akcije ili druge hartije od vrednosti stiču unošenjem stvari i prava, njihovo plaćanje se vrši unošenjem tih stvari i prava u imovinu društva najkasnije u roku od dve godine od dana registracije društva.
Zatvoreno akcionarsko društvo je društvo čije se akcije izdaju samo njegovim osnivačima ili ograničenom broju drugih lica i može imati najviše 100 akcionara. Ukoliko se ovaj broj poveća i održi duže od godinu, dana to društvo postaje otvoreno akcionarsko društvo. Zatvoreno društvo ne može vršiti upis akcija javnom ponudom niti na drugi način nuditi akcije javnim putem.
Otvoreno akcionarsko društvo je društvo čiji osnivači u vreme njegovog osnivanja upute javni poziv za upis i uplatu akcija, javnom ponudom i prospektom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. U skladu s ovim zakonom, ono može biti kotirano i nekotirano. Otvoreno akcionarsko društvo ne može ograničiti prenos akcija trećim licima.
OSNIVAČI: fizicka i pravna lica, bez ogranicenja; kod tzv. jednoclanog akcionarskog drustva osnivac je jedno fizicko lice; akcionarsko drustvo koje se osniva sukcesivnim putem (javnim pozivom trecim licima za upis i uplatu akcija) mogu osnovati najmanje dva osnivaca;
CILJ OSNIVANJA: poslovanje radi ostvarivanja dobiti (tipicno drustvo kapitala)

 

 

 

VRSTE I FORMA OSNIVAČKOG AKTA:

1. ugovor o osnivanju akcionarskog drustva koji zakljucuju osnivaci,
2. odluka o osnivanju koju donosi osnivac jednoclanog akcionarskog drustva,
3. akt nadleznog organa, kad preduzece osniva drzava; osnivacki akt mora biti u pismenoj formi; potpisi osnivaca preduzeca na ugovoru, odnosno odluci overavaju se kod opstinskog suda;

Firma akcionarskog društva najcesce je stvarna (oznacava predmet poslovanja), ali moze biti i licna (ime jednog ili vise akcionara), s tim sto u svakom slucaju mora da sadrzi oznaku akcionarskog drustva: “a.d. ” ;
ODGOVORNOST ZA OBAVEZE – akcionarsko drustvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom; akcionari ne odgovaraju za obaveze drustva ali snose rizik poslovanja drustva do visine svoga uloga u drustvo;
OPŠTI AKTI – obavezno:osnivacki akt (ugovor o osnivanju; odluka o osnivanju) i statut,
a fakultativno i drugi akti (pravilnici, odluke, poslovnici);

 

 

 

OBAVEZNI ORGANI DRUŠTVA

1. skupstina, kao organ vlasnika – akcionara obavezna je u svim oblicima a.d. osim u jednoclanom akcionarskom drustvu,
2. upravni odbor, kao organ upravljanja, obavezan je samo onda kad drustvo ima vise od 100 zaposlenih,
3. direktor, kao organ poslovodjenja obavezan je u svim oblicima a.d.,
4. nadzorni odbor, kao organ nadzora koji je obavezan samo onda kad drustvo ima vise od 100 zaposlenih; kod akcionarskog drustva koje nije jednoclano a nastaje javnim upisom akcija (sukcesivno osnivanje) obavezni organi su: skupstina, upravni odbor i direktor, a kad ima vise od 100 zaposlenih i nadzorni odbor; statutom se moze predvideti i izvrsni odbor direktora, kao pomocni i izvrsni organ direktora; direktor moze biti clan upravnog odbora preduzeca, pa cak i njegov predsednik, osim u drustvenom preduzecu, javnom preduzecu, preduzecu sa vecinskim drzavnim i drustvenim kapitalom i u akcionarskom drustvu s javnim upisom akcija);

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari