Odlomak

UVOD
U savremenim uslovima poslovanja ali i uslovima delovanja tržišta, računovodstvo ima sve značajniju ulogu. Praktično je nemoguće zamisliti poslovanje nekog preduzeća, upravljanje
poslovanjem ili razvoj preduzeća bez kvalitetnih računovodstvenih informacija. Pojam računovodstva se u današnje vreme, u literaturi, definiše kao „jezik poslovanja“, odnosno kao
„poslovni jezik“. Pored ove, u literaturi je prisutna defininicija koja računovodstvo definiše kao, citiram, „skup postupaka čiji je zadatak vrednosno i količinsko obuhvatanje, kao i kontrola tokova novca i učinaka vezanih za preduzeće“

Za uspešno poslovanje preduzeća, ali i uspešno obavljanje, kako interne tako i eksterne revizije, neophodno je poznavati osnovne postavke analize finansijskih izveštaja. Suština
definisanja pojma analize finansijskih izveštaja nalazi se u shvatanju da, citiram, „analiza treba da povrgne posmatranju, ispitivanju, oceni i formulisanju dijagnoze onih procesa koji su se desili u kompaniji a koji se kao takvi nalaze sažeti i opredmećeni u okviru finansijskih izveštaja“. Analiza poslovanja preduzeća predstavlja, poprilično, širok pojam koji obuhvata analizu
kako finansijskih, tako i (ne)materijalnih pokazatelja, obima i uspešnosti poslovne aktivnosti, povezujući na taj način sve funkcije u preduzeću i zahvatajući sve raspoložive resurse. Finansijski pokazatelji, odnosno finansijski aspekti nekog preduzeća, mogu se sagledati putem pažljivog ispitivanja njegovih finansijskih izveštaja – najčešće bilansa stanja i bilansa uspeha ali ne retko i bilansa tokova gotovine, izveštaja o promenama na kapitalu i napomenama uz finansijske izveštaje.
Analiza poslovanja tesno je povezana, i u suštini predstavlja nastavak procesa planiranja, jer se njome utvrđuje stepen uspešnosti u ostvarivanju planskih zadataka, kao i faktori koji su uslovili veličinu rezultata i ulaganja. Za menadžment preduzeća ove informacije su polazna osnova za izbor i sistematizovanje upravljačkih mera za poboljšanje poslovnog uspeha,
odnosno postizanje predviđenog uspeha. Iz ovog proizilazi da je osnovni cilj analize poslovanja pripremanje podloge, u vidu informacione osnove, za donošenje odluke o budućim načinima poslovanja i upravljanja. Broj metoda i tehnika analize finansijskih izveštaja je poprilično veliki, tako da primenjena tehnika u određenom preduzeću zavisi najčešće od procene menadžmenta samog preduzeća, odnosno odgovora na pitanja poput, koliko je određenja tehnika tj. metoda kvalitetna i saglasna sa potrebama i zahtevima menadžmenta, odnosno samog preduzeća.

Danas, analiza finansijskih izveštaja kompanija igra veoma važnu ulogu, jer se upravo zahvaljujući gore pomenutoj analizi, akcionari, potencijalni kreditori tj. investitori, zaposleni ali i
javnost, upoznaju sa stanjem u kompaniji. Što je kompanija transparentnije u svom poslovanju a pokazatelji analiza finasijskih izveštaja bolji odnosno pozitivniji, to su veće šanse da se privuku potencijalni investitore odnosno kapital.

 

 

 

POJAM, PREDMET I CILJEVI ANALIZE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Analiza finansijskih izveštaja predstavlja ispitivanje i objašnjavanje finansijskog položaja uspešnosti poslovanja preduzeća, utvrđivanje odstupanja od predviđenih planova, uzroka
odstupanja, a sve na osnovu dostupnih računovodstvenih izveštaja. Analiza finansijskih izveštaja se bavi istraživanjem i povezivanjem veza i odnosa između pojedinih pozicija bilansa stanja, bilansa uspeha, izveštaja o novčanim tokovima i izveštaja o promenama na kapitalu, a u svrhu ocene finansijskog položala i uspešnosti poslovanja preduzeća.
Glavni predmet analize finansijskih izveštaja jesu podaci i informacije koje pruža računovodstvo, kroz bilanse stanja i bilanse uspeha, pa u skladu sa tim, analiza izveštaja obuhvata ispitivanje:

I. Ostvarenja opštih i posebnih principa finansijskog poslovanja poput produktivnosti, rentabilnosti, likvidnosti i sigurnosti,
II. Dejstvo kako internih tako i eksternih faktora i rizika finansijske politike i odluka o finansiranju,
III. Sprovođenje investicionih projekata u preduzeću, i
IV. Iskorišćenost i objektivna opravdanost izvora sopstvenih i pozajmljenih izvora finansiranja preduzeća.

Informacije koje su neophodne za finansijsku analizu dobijaju se iz osnovnih finansijskih izveštaja, odnosno bilansa stanja, bilansa uspeha, izveštaja o novčanim tokovima, izveštaja o promenama na kapitalu, statističkog aneksa preduzeća i napomena uz finansijske izveštaje. Svaki od navedenih finansijskih izveštaja može samostalno pružiti neophodne informacije o određenim aspektima preduzeća, ali je za kompletnu, punu analizu položaja i uspešnosti poslovanja neophodna primena svih pomenutih finansijskih izveštaja.

Ciljevi analize finansijskih izveštaja se mogu podeliti na opšte i posebne. U opšte ciljeve analize finansijskih izveštaja, uglavnom, spadaju ocena finansijskog položaja i uspešnosti
poslovanja preduzeća, merenje rentabilnosti uloženog kapitala i pružanje informacija korisnicima koji su za njih zainteresovani. Posebni ciljevi analize finansijskih izveštaja uslovljeni
su interesnim zahtevima pojedih internih i eksternih korisnika izveštaja. Pod internim korisnicima se smatraju različiti vertikalni i horizontalni nivoi upravljanja i rukovođenja unutar
samog preduzeća, dok se pod eksternim korisnicima podrazumevaju svi spoljni korisnici finansijskih izveštaja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari