Odlomak

Predmet:  Analiza informacionog sistema i predlog poboljšanja

Da bi preduzeće poslovalo sa uspehom treba da ovlada informacijama o tehnologiji proizvodnog procesa i komercijalno-ekonomskim uslovima na tržištu. Informacije su neophodne za pravovremeno preduzimanje akcija u okvirima tehnologije, marketinga, poslovne politike,…Obilje informacija koje se slivaju u preduzeće zahtevaju analizu velikog broja podataka u kratkom vremenskom periodu. Zato je neophodno uspostavljanje efikasnog informacionog sistema.

Informacioni sistem u širem smislu predstavlja kompletan sistem, razmene i obrade informacija.

 

 

 

Stanje informacionog sistema

Informacioni sistem u AD “BANE” je nedovoljno razvijen, komunikacioni tokovi nisu standardizovani, vreme protoka informacija je jako dugo tako da informacije kada konačno stignu do onog kome su potrebne postanu neupotrebljive jer su zastarele.

Na nivou preduzeća ne postoji koncepcija razvoja u području obrade podataka i informacionog sistema u celini.
Analiza rada službe Operativna priprema i upravljanje proizvodnjom i njenog okruženja

Proces protoka informacija izmedju sektora Razvoja i službe Operativna priprema i upravljanje proizvodnjom je klasičan-dopisima. U samom razvoju ne postoji matična datoteka crteža, već se  rad svodi na konstruisanje  u AutoCAD-u.  Ne postoji datoteka crteža, konstruktivne i tehnološke dokumentacije, pa, samim tim i sastavnice delova su  neažurne.

  •     Pogoni nisu opremljeni računarima, pa se informisanje svodi na usmene informacije i dopise. Podaci o uradjenom se unose ručno i dostupni su službi Operativna priprema i upravljanje proizvodnjom tek na kraju meseca, tako da o nekom upravljanju proizvodnjom u realnom vremenu nema ni govora.
  •     Termin plan koji se dobija iz službe Operativna priprema i upravljanje proizvodnjom je neupotrebljiv, pa se terminiranje u prozvodnji vrši “iz glave”, iskustveno ili na usmeni zahtev službe prodaje. Pri tom u operativni plan, u toku njegove realizacije, ne mogu da se ubace hitni (naknadi) zahtevi prodaje, niti da se terminiraju.
  •     Operativne korekcije u toku izvodjenja plana (zbog npr. škarta) nisu moguće.
  •     U proizvodnji se ne vodi evidencija zastoja niti stvarnog iskorišćenja kapaciteta. Na kraju meseca nezavršeni radni nalozi, ali sa uradjenim jednim delom poluproizvoda, se prepisuju u nove kao novi plan (sa nedovršenom proizvodnjom iz prethodnog meseca), što sve zajedno uzrokuje prekid u proizvodnji.
  •     Terminiranje nabavke se vrši iskustveno sa oslanjanjem na prioritete proizvodnje koje daje služba prodaje.
  •     U slučaju potrebe za doradom nema komunikacije sa službom Operativna priprema i upravljanje proizvodnjom, već pogonski tehnolog sam izradjuje koncept tehnološkog postupka dorade, tako da nema podataka za korigovanje opterećenja kapaciteta. Ne planira se uopšte kapacitet za doradu tako da izgleda da je i nema. Dorada se uopšte ne evidentira.
  •     Plan usluga se ne poštuje, već se na osnovu usmene komunikacije koordinatora  fabrika/pogona  to ostvaruje.
  •     Naknadni zahtevi prodaje se lansiraju ručno i za njih se ne planiraju kapaciteti

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari