Odlomak

Berzu mozemo definisati kao mesto na kome se vrši kupovina i prodaja robe i ovlašćenih hartija o vrednosti. Za berze je karakteristiĉno, da ne poseduju nikakvu sopstvenu robu, novĉana sredstva, devizna sredstva i hartije od vrednosti. Isto tako, berze ne kupuju niti prodaju robu i berzanske efekte koji su predmet berzanskog trgovanja. Postupak trgovine je pojednostavljen i ubrzan i doprinosi brţem obrtu kapitala 1 . Cene robe, novca, deviza, hartija od vrednosti utrvĊuju se na slobodnoj i otvorenoj aukciji u zavisnosti od veliĉine ponude i traţnje u datom vremenskom periodu. Predmet trgovanja na berzi mogu biti samo berzanske vrednosti koje su prihvaćene na listingu berze.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari