Odlomak

1. Pojam i predmet pomorskog prava
U najširem smislu pomorsko pravo moguće je odrediti kao granu prava koja obuhvata, i odgovarajućim pravnim normama reguliše, pravni status mora kao i sve one brojne odnose koji nastaju u vezi sa privrednim, ali i svim drugim aktivnostima na moru i u vezi sa morem. Ovako široko odredjeni pojam pomorskog prava odgovara i podudara se sa pojmom pomorstva koji, obuhvata sve vrste djelatnosti i vještina na moru ili u vezi sa morem. Tako shvaćena ova grana prava reguliše odnose medju državama kada se radi o pravnom statusu morskih prostora (i podmorja) ili, pak, vodjenja rata na moru. Pravno uredjenje morskih prostora danas je izdvojeno u posebnu granu prava pod nazivom Pravo mora (The Law ofthe Sea), a medjunarodno pravo vodjenja rata na moru redovno se izučava i čini dio medjunarodnog javnog prava, u dijelu u kojem se reguliše opšte ratno pravo.  Pomorstvo i morsko brodarstvo u svojoj biti je trgovačka djelatnost, jer od davnina osnovna svrha plovidbe morem je prevoz ljudi i stvari u cilju ostvarenja dobiti. Plovidba morem povezana je i sa mnogim ncidentnim situacijama, koje naš zakonodavac obuhvata jedinstvenim nazivom „pomorske nezgode“, pa se svremenom formiralo svojevrsno, može se slobodno reći, originalno pravo za rješavanje takvih situacija. Medjutim, brojni su i propisi i pravila iz oblasti upravnog (administrativnog) prava koji se odnose na pomorsku plovidbu, a bez kojih se ne možw shvatiti cjelina pomorsko-pravne materije.

 

 

 
2. Ugovori o prevozu robe brodom
2.1 Pojam ugovora
Ugovor u kojem se brodar obavezuje da će prevesti odredjenu robu pomorskim putem od mesta ukrcaja do mesta iskrcaja ili staviti na raspolaganje za prevoz brod, ili njegov deo, a krcatelj se obavezuje da za to plati vozarinu.

 

 
2.2 Vrste pomorske plovidbe
Postoje slobodnba i linijska plovidba. Brodovi slobodne plovidbe se nazivaju i tramp brodovi ili brodovi lutalice. Postoji još jedna podela, a to je na malu obalnu plovidbu(povezuje mesta na istoj obali), veliku (povezuje mesta u zatvorenom moru) i dugu obalnu plovidbu (prekookeanska plovidba). Plovidba u okviru jedne države, zove se kabotaža.

 

 

 
2.3 Pomorski i lučki agent
Pomorski agent – pomaže brodaru u pronalaženju poslova u vezi sa prevozom, a imaocu tereta pomaže u pronalaženju brodara. Mogu se pojaviti u 2 agenta i tu svaki zastupa jednu stranu. Lučki agent – u imae i za račun bridara u luci obavljaju sve poslove u vezi saprihvatom i otpremom brodova, pripreme za ukrcaj i iskrcaj. Naplaćuje proviziju od vozarine o odgovarajućem procentu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese