Odlomak

1.REZIME

Depozit ima više značenja, ali se pretežito koristi kao isto značnica novčanih depozita. Novčani depoziti su sredstva komitenata, najčešče stanovništva, koja su oročena ili po viđenju, a na koje komitent zarađuje kamatu koja je definisana kamatnom stopom. Kod oročenih depozita komitent se obvezuje “držati” sredstva kod banke na duže vrijeme, često 3, 6 ili 12 mjeseci, te time stječe pravo na višu kamatu. U slučaju opoziva sredstava prije roka, banka komitentu isplačuje nižu kamatnu stopu od definirane. Kod depozita po viđenju komitent ima pravo, bilo kada, po prvom pozivu, zatražiti povrat sredstava, ali je kamata koju zarađuje ovakvim štednjom puno niža. Banka depozit vidi kao jeftini izvor sredstava, koji oplođuje plasiranjem kroz kredite s time da krediti ,u pravilu, uvijek imaju višu kamatnu stopu nego depoziti.
U širem smislu, depozit se može smatrati i kao osiguranje za isporuku dobara. Na primjer kod stjecanja nove nekretnine, u pravilu je potrebno dati depozit ili tzv. kapara ili polog kako bi developer nekretnine rezervisao udio za kupca.
KLJUČNE RIJEČI
Depozit,Banka,Oročenje, Štednja, Deponent,Kamata

ABSTRACT
Deposit has several meanings, but is mainly used as a cue as cash deposits. Cash deposits are funds from customers, most often of the population, which are deposited or deposits, and on which a customer earns interest which is defined interest rate. For term deposits a customer is obliged to “keep” means a bank for a long time, often three, six or 12 months, and thus is entitled to a higher interest rate. In case of cancellation of funds before the deadline, the bank customer pays a lower interest rate than defined. Demand deposits customer has the right, at any time, after the first call, request a refund, but the interest you earn these savings much lower. Bank deposit is seen as a cheap source of funds, which fertilizes placement through loans whereby loans, as a rule, always have a higher interest rate than deposits.
In a broader sense, the deposit can be considered as security for the delivery of goods. For example, on the acquisition of new property, a rule is necessary to give a deposit or so. down payment or a deposit to the property developer booked a share for the customer.

KEY WORDS-deposit,bank,depositing,savings,depositor,interest

2.UVOD

Depozit (engl. deposit) je pojam koji se dominantno odnosi na novčane depozite i označava novčana sredstva različitih vlasnika koje banka i druge depozitne ustanove prikupljaju na svojim računima i iz njih odobravaju kredite. Novčani depoziti su obaveza banke prema svojim deponentima i vode se u pasivi bilance banke, a vlasnicima depozita plaća se tzv. pasivna kamata.

Aktivni (kreditni) poslovi banke moraju biti vođeni tako da se zaštite interesi deponenata: pojedinaca, poduzeća, drugih banaka i vladinih tijela. Banke primaju i nenovčane depozite, kao depozitne stvari (depo poslovi, ostave). Novčane depozite kod banaka i drugih financijskih organizacija moguće je podijeliti prema više kriterija, ali osnovna podjela razlikuje a vista (demand deposits) – depozite po viđenju i vremenske ili oročne depozite (time deposits). Depoziti po viđenju isplaćuju se njihovu vlasniku na prvi poziv, a oročeni depoziti imaju utvrđen rok dospijeća i do tada u pravilu deponent ne može raspolagati novčanim sredstvima u depozitu.Banka depozit vidi kao jeftini izvor sredstava, koji oplođuje plasiranjem kroz kredite s time da krediti ,u pravilu, uvijek imaju višu kamatnu stopu nego depoziti.

Deposit (Eng. Deposit) is a term that refers to the dominant cash deposits and indicates the funds of different owners that banks and other depository institutions collected on their accounts and grant loans from them. Cash deposits are liabilities of the bank to its depositors and are recorded in the balance sheet liabilities Bank, and the owners of the deposit paid on the so-called. deposit rate.
The active (credit) transactions banks must be operated to protect the interests of depositors: individuals, companies, banks and government departments. Bank and receive non-cash deposits, as depositary things (depot operations, storage). Cash deposits with banks and other financial institutions can be divided in several areas, but the basic division distinguishes sight (demand deposits) – demand deposits and time deposits or oročne (time deposits). Demand deposits are paid their owner on the first call and term deposits have defined maturities and by then typically depositor can not dispose of the funds in the deposit depozitu.Banka seen as a cheap source of funds, which fertilizes placement through loans whereby loans, As a rule, always have a higher interest rate than deposits .
3. VRSTE DEPOZITA

Postoji nekoliko vrsta bankarskih depozita i to prema kriterijumima prava koja banka ima prema deponentovim stvarima: pravi i nepravi depozit. Pod pravim depozitom, podrazumijeva se depozit kod kojeg banka nema pravo da se koristi deponovanim stvarima već mora da deponentu, klijentu, vratiti iste stvari koje je primila na čuvanje. Međutim, kod nepravog depozita, banka ima mogućnost da se služi deponovanim stvarima, a ima obavezu da vrati samo istu vrstu, istu količinu i vrijednost deponovanih stvari.
Obzirom na cilj, radi kojega se stvari predaju banci razlikuju se:
-depoziti predati samo radi čuvanja (hartije od vrednosti, dragocijenosti, razne isprave i dr.),
-depoziti predati na čuvanje i rukovanje, kod kojih je banka obavezna ne samo da čuva nego i da sa njima upravlja(na primjer, da naplaćuje kamatu, da vrši prezentaciju hartija ili njihovu zamjenu i dr.),
-stvari predate radi obezbjeđenja bančinog potraživanja. Tu se i ne radi o depozitu, nego se radi o stvarima koje se predaju banci kao predmet zaloga i
-depoziti sa posebnom namjenom (gdje se ugovorom o depozitu daje mogućnost korišćenja deponovanih stvari radi određenih namjena). S obzirom na način na koji banka čuva depozite, razlikujemo otvorene i zatvorene depozite. Kod otvorenih depozita, deponent predaje banci neke stvari radi čuvanja ili upravljanja ili samo radi čuvanja otvoreno (nezapečaćeno ). Međutim, kod zatvorenih depozita, deponent predaje banci u posebnom omotu zatvorene sa pečatom deponenta, a u cilju čuvanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Ekonomika bankarstva M.Sc.Ecc.Mirjana Ranilović Radaković
  • Školska godina: M.Sc.Ecc.Mirjana Ranilović Radaković
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Kiseljak,  Visoka škola 'CEPS-Centar za poslovne studije' u Kiseljaku  
  • ,

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese