Odlomak

PLOČE SA REBROM – “T” PRESECI
Nosač T preseka čini armiranobetonska greda (rebro) koja je u svom pritisnutom delu MONOLITNO vezana sa pločom. Time se u pritisnutoj zoni preseka koncentriše velika masa betona, što rezultira optimalnim iskorišćenjem betona kao materijala.
Normalne napone pritiska prihvataju rebro i sadejstvujući deo ploče na izvesnoj širini, koju nazivamo računska aktivna širina ploče B. Monolitnost veze obezbeđuje do izvesnog nivoa naprezanja smicanje na spoju ploče i rebra, a zatim se ova veza održava potrebnim armiranjem ploče upravno na pravac rebra
Pritom je sa b označena širina rebra, sa dp debljina ploče, sa l0 – rastojanje nultih tačaka dijagrama momenata savijanja na delu na kome je ploča pritisnuta, a sa e – osovinsko rastojanje rebara, odnosno fizički raspoloživa širina ploče koju možemo dodeliti jednom rebru (rožnjače, korube, sedišta tribina i slični nosači kod kojih je ovaj uslov najčešće merodavan).
Bez obzira na geometrijski oblik, presek se proračunava kao T presek samo ukoliko je ploča pritisnuta, a neutralna linija linija se nalazi u rebru, drugim rečima ukoliko je PRITISNUTA ZONA preseka T oblika. Ukoliko je ploča u zategnutoj zoni preseka, sprovodi se proračun za pravougaoni presek širine b, a ukoliko se je ploča pritisnuta, ali se neutralna linija nalazi u njoj, presek se proračunava kao pravougaoni širine B.
Ukoliko presek treba proračunati kao T presek, zavisno od odnosa aktivne širine B i širine rebra b, mogu nastupiti dva slučaja:

– ukoliko je odnos širina B/b > 5, sprovodi se uprošćeni postupak kojim se zanemaruje nosivost rebra. U ovom slučaju, sila pritiska koju prihvata rebro je vrlo mala u odnosu na silu pritiska koju prihvata ploča (daleko manja površina betona, znatno manji naponi pritiska, manji krak unutrašnjih sila). Dalje pojednostavljenje proračuna se sastoji u uprosečavanju napona pritiska – usvaja se da je napon pritiska po čitavoj visini ploče konstantan i jednak naponu u njenoj srednjoj ravni; to ujedno znači da unutrašnja sila pritiska deluje u srednjoj ravni ploče, odnosno da je krak unutrašnjih sila zb = h – dp/2.

– ukoliko je odnos širina B/b £ 5, mora se sprovesti tačniji proračun, koji obuhvata i nosivost pritisnutog dela rebra. Ovaj slučaj može nastati kod istovremenog delovanja momenata savijanja i relativno velikih sila pritiska.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari