Odlomak

UVOD
Društveno računovodstvo je ekonomska oblast pomoću koje se sagledava makroekonomska, odnosno ukupna privredna aktivnost jedne zemlje u različitim vremenskim razdobljima. Makroekonomski agregati su sve relevantne ekonomske veličine privrede jedne zemlje u kojima su zbirno, odnosno agregatno izraženi njeni resursi i rezultati. Resursi su svi činioci koji se koriste da bi se ostvarila ekonomska aktivnost, a rezultati su svi proizvodi i usluge koji nastaju ekonomskom aktivnošću i upotrebom resursa.Makroekonomski agregati kao zbirni izraz ekonomskih resursa su: zaposlenost, odnosno nezaposlenost, proizvodni kapaciteti kojima raspolaže jedna ekonomija, raspoloživi prirodni resursi, broj preduzeća koja ostvaruju ekonomske aktivnosti, broj domaćinstava koja preduzećima obezbeđuju radne resurse i od njih primaju novčane dohotke čijom upotrebom formiraju tražnju za njihove proizvode i usluge. Rezultate ekonomske aktivnosti jedne ekonomije čine proizvodi i usluge koji se nude na tržištu. Oniuzbirnomizrazupredstavljajudruštveniproizvodilinacionalnidohodakkojiseurazličitimekonomijamarazličitonazivaju. Društveniproizvodinacionalnidohodakimajusvojekomponente, kao štosuličnaijavnapotrošnja, akumulacija, investicije, izvoz… Dakle, makroekonomski agregatipredstavljajuzbirstanjaitokova (resursairezultata) ujednojprivrediikaotakviglavnisupredmetizučavanjamakroekonomije. O društvenom proizvodu će biti više riječi u ovom radu.

1. DRUŠTVENI PROIZVOD
Društveni proizvod je izvedena kategorija iz društvenog bruto proizvoda. Po vrednosnom sastavu manji je od društvenog bruto proizvoda za iznos materijalnih troškova. On se dakle sastoji od amortizacije i novostvorene vrijednosti. Naturalni sastav društvenog proizvoda čine realizovana sredstva za rad i potrošna dobra.
1.1. Definicija društvenog proizvoda
Analiza društvene proizvodnje, raspodjele i potrošnje predstavlja složenu problematiku u kojoj se koriste globalne vrijednosti koje se ostvaruju u svim privrednim djelatnostima.Za analitičku upotrebu se koriste tri agregatne makroekonomske veličine:
1.    društveni bruto proizvod,
2.    društveni proizvod i
3.    nacionalni dohodak
Društveni proizvod je izvedena kategorija iz društvenog bruto proizvoda, i od njega je manja za iznos materijalnih troškova, ili kroz formulu jednostavnije rečeno:
DP = DBP – Mt
DP = Am + D
Takođe, u literaturi se može sresti i kategorija tzv. raspoloživog društvenog proizvoda (DPrp) koji predstavlja ostvareni društveni izvozniproizvod umanjen ili uvećan u zavisnosti od kretanja uvoznih tokova, ili kroz formulu jednostavnije rečeno:
DPrp = DP + (M-X)
U posljednje vrijeme, a naročito sa prelaskom socijalističkih privreda u privrede tržišnog tipa, u ekonomsku teoriju uvodi se i kategorija bruto domaći proizvod (BDP). Bruto domaći proizvod predstavlja svjetski standard i usvojen je kroz Sistem nacionalnih računa od Svjetske banke istrane Ujedinjenih nacija, Evropske Unije, OECD Međunarodnog monetarnog fonda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese