Odlomak

UVOD
Državna obveznica (engl. treasury bond, treasury bill, njem. Schatzwechsel, Schatzobligation) je dužnički vrijednosni papir kojim se država kao izdavalac obvezuje da će u određenom roku vratiti pozajmljena sredstva uz određenu (fiksnu) kamatu. Prema definiciji državna obveznica je dužnički vrijednosni papir kojim se država kao izdavalac obvezuje da će u određenom roku vratiti pozajmljena sredstva uz određenu kamatu. Državna je obveznica jedan od najsigurnijih vrijednosnih papira, jer za njezinu isplatu garantira država pa nije rijedak slučaj prodaje i preprodaje državnih obveznica od jednog nefinancijskog subjekta drugom ili banke drugim financijskim institucijama i nebankarskim subjektima. Stoga se i mogu koristiti kao instrument politike otvorenog tržišta, kojom centralna banka regulira ponudu novca na željenoj razini.
Cilj izrade rada je objasniti obveznice i državne obveznice kao finansijski instrument i predstaviti konkretne primjere emisije obveznica javnog sektora u BiH.Seminarski rad se sastoji od 3 poglavlja, u prvom poglavlju se govori o pojmu obveznice kao hartije od vrijednosti, elementima obveznice I njenoj klasifikaciji. U drugom poglavlju se govori o nominalnoj, knjigovodstvenoj I trežišnoj vrijednosti obveznica, zatim se govori o vrstama dugoročnih obveznica, o obveznicama javnog sektora I rejtingu obveznica. U posljdnjem poglavlju ovog seminarskog rada govori se o obveznicama BiH.

.

1.POJAM OBVEZNICA KAO HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Prije nego što detaljnije objasnimo termin-obveznice, potrebno je najprije razjasniti pojam hartija od vrijednosti. Hartije od vrijednosti su pisane isprave o određenom imovinskom pravu koje je moguće ostvariti na osnovu vlasništva nad istim. Pra početke hartija od vrijednosti možemo naći još u Vavilonu (VII vek prije nove ere). Razvojem robno-novčane privrede i hartije od vrijednosti postaju predmet trgovanja na posebnom tržištu.
Državne obveznice su prenosivi vrijednosni papiri bez obzira na to glase li na ime ili na donositelja. Investitor u državne obveznice u pravilu ima dvije mogućnosti:
• državne obveznice držati do roka dospijeća uz redovnu isplatu kamata i glavnice te tako ostvariti prinos koji je kupio ili
• državne obveznice prodati u bilo koje vrijeme prije roka dospijeća drugom zainteresiranom investitoru uz mogućnost da pritom ostvari kapitalni dobitak ili gubitak
Neki od obveznički fondova u svom portfelju imaju i državne obveznice. A, mi ovdje – ako to već nije očito – u vremenu kada se puno pozornosti poklanja financijskim tržištima (burzama, dionicama,nafti, zlatu itd.) voljeli bismo vam malo približiti i ulaganja odnosno instrumente sa fiksnim prinosom, primjerice – državne obveznice.Možda iznenađujuće, no zahvaljujući relativno razvijenom financijskom sektoru u Hrvatskoj obveznice posredno osiguravaju isplatu državne mirovine i također sve više dodatnih privatnih mirovina pored starosnih mirovina
Hartije od vrijednosti možemo klasifikovati prema različitim kriterijumima: a) po ročnosti na kratkoročne i dugoročne, b) prema pravu koje nose na dužničke i vlasničke i dr. Dugoročne hartije od vrijednosti su akcije i dugoročne obveznice, dok su kratkoročne hartije od vrijednosti uglavnom instrumenti duga.
Državne obveznice su obveznice koje emituje država ili neki njen organ ili agencija, s prvenstvenom namjenom financiranja proračunskog deficita, odnosno za pokriće državnih dugova.

Ovo su prvoklasne obveznice jer se smatra da nema rizika naplate. Njihovi kupci mogu biti banke, financijske institucije i privatni investitori. Na prihode od njih se uglavnom ne plaća porez, a kamata je minimalna.
Obveznice su dužničke hartije od vrijednosti kojima se dužnik (zajmoprimac) obavezuje da će vratiti zajmodavcu (investitoru) pozajmljeni novac i platiti kamatu za određeni vremenski period.
Drugim riječima, obveznice su dužničke hartije od vrijednosti kojima se njihov emitent (u ovom slučaju država) obavezuje da vlasniku obveznice (odnosno deviznom štediši) isplati o roku dospijeća iznos koji je na njima naznačen.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 22 stranica
  • Javne finansije Doc. dr.Halil KalačMaid Nezirić
  • Školska godina: Doc. dr.Halil KalačMaid Nezirić
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Travnik,  Internacionalni Univerzitet Travnik   Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju
  • ,

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari