Odlomak

Nauka je izgubila mogućnost da utiče na naš svakodnevni život. Njeno dejstvo se
ogleda u tome što mi naučnim znanjima dodajemo i tehničke procedure usled čega
se nauka manifestuje kroz tehnologiju. Na taj način, procesi istraživanja se dovode
u vezu sa tehničkom primenom i ekonomskim korišćenjem tj. od pojave
industrijskog društva, nauka se povezuje sa proizvodnjom i upravljanjem.
Takođe nekada je teorija imala mogućnost da postane praktična snaga, dok danas
sve više preovlađuju teorije koje nisu u vezi sa praksom.
Aristotel je podelio znanja na:
 teorijska (metafizika, fizika, matematika)
 praktična (etika, ekonomija i politika)
 poietička (svaka vrsta umeća, zanatstvo i umetnost)
Svrha teorijskih znanja je u njima samima, svrha praktičnih je u delanju, a
poietičkih u proizvođenju.
Najdostojanstvenije predmete proučavanja imaju teorijska znanja, jer se oni bave
bićem kao bićem (metafizika), odn. pokretnim bićem (fizika) i brojem kao
nepokretnom formom (matematika). Zatim praktična znanja koja se bave
razumevanjem načina valjanog postupka pojedinca (etika), domaćinstva
(ekonomija) i države (politika). Dok najnižu vrednost imaju znanja proizvođenja
upotrebnog predmeta (zanat) ili umetničkog dela (umetnost), zdravlja (medicina)
ili lepog govora (retorika), jer oni služe ostvarenju nekog cilja koji je izvan njihove
svrhe.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Etika

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese