Odlomak

UVOD

Zemlje Evrope suočene sa naglim povećanjem organizovanog kriminala, međunarodnim terorizmom, nezaustavljivom migracijom neevropskih naroda, kao i drugim izvorima i oblicima opasnosti, još sredinom sedamdesetih godina XX veka iskazale su potrebu tešnje saradnje na planu unutrašnje bezbednosti. Mere koje su do tada preduzete u vezi sa noveliranjem starih i sklapanjem novih međunarodnih ugovora, razmena informacija i podataka od značaja za bezbednost zemalja, nisu dale rezultate. Ako se tome doda niz izmenjenih međunarodnih okolnosti i potpuno drugačija slika evropske stvarnosti nastala stvaranjem Evropske unije i uklanjanjem graničnih kontrola, kao i raspadom SSSR – a i SFRJ i ujedinjenja Nemačke, jasno je da postojeći mehanizmi međunarodne saradnje u oblasti unutrašnje bezbednosti nisu mogle dati adekvatne rezultate, pa se ta saradnja morala prilagoditi evropskim policijskim potrebama koje su iz dana u dan postajale sve složenije.

Obzirom da za organizovane kriminalne grupe više nisu postojale granice, a moderna tehnologija i raspolaganje velikim finansijskim resursima im je omogućavala delovanje širom sveta, a njihovo delovanje predstavljalo pretnju svim građanima Evrope, njihovim slobodama i pravima, bilo je neophodno napraviti organizaciju koja, kao i kriminal, neće poznavati granice kod ostvarenja svojih ciljeva.

 

 

 
POJAM I NASTANAK EVROPOLA

Istorijska osnova Evropola je u danas nepostojećoj TREVI grupi (terorizam, radikalizam, ekstremizam i međunarodno nasilje) , formiranoj u Rimu 1975. Godine, kao odgovor na terorističke pretnje Evropi. Njeno postojanje je bilo neophodno zbog toga što Interpol nije imao praksu da tretira krivična dela političke prirode.

Glavni podstrek za stvaranje Evropola dat je na Samitu Saveta Evrope u Luksemburgu 28. I 29. Juna 1991. Godine, na insistiranje Nemačke, da se stvori jedinstvena Kancelarija kriminalističke policije, koja bi bila slična nemačkoj i američkoj obaveštanoj službi. Obzirom da je Nemačka insistirala da se izvan Interpola, u Evropi, konstituiše posebna organizacija za policijsku saradnju, neka vrsta „evropskog FBI“, stvoren je Europol, policijska organizacija Evropske unije, a njegovo uspostavljanje bilo je usaglašeno u Ugovoru iz Mastrihta 7. Februara 1992. Godine. Sa sedištem u Hagu, Holandija. Europol je započeo svoje ograničeno delovanje u formi Biroa za borbu protiv droga (EDU – EuropolDrugsUnit). On je formalno osnovan, ministarskim sporazumom 1. I 2. Juna 1993. Godine u Kopenhagenu, uz aktivno učešće zvaničnika već pomenute TREVI grupe, a počeo je sa radom u januaru 1994. Godine. Sporazum je trebalo da bude prelazna mera koja prethodi potpisivanju Konvencije koja bi Evropolu obezbedila legitimnu i pravnu osnovu u skladu sa kojom bi on počeo da deluje.
Međutim, njegova nadležnost je postepeno proširivana, njegova uloga je rasla i tako je Aktom saveta od 26. Jula 1995. Godine definitivno okončano osnivanje Evropola, donošenjem Konvecije o formiranju Ureda Evropske policije (Konvencija EUROPOL) , ratifikovana od svih država članica stupila je na snagu 1. Oktobra 1998. Godine.
Svoju punu aktivnost Evropol je započeo 1. Jula 1999. Godine.

 

 

 
CILjEVI I ZADACI

Ciljevi Evropola su mnogobrojni i određeni su u članu 2. Konvencije kojom se formira Služba Evropske policije. Za razliku od policija država članica, Evropol nema izvršnu moć. On ne može da zadrži pojedince, niti može d sprovodi kućne pretrage.

Zadatak Evropola je da olakša razneu informacija, vrši analize i koordinira operacijama koje obuhvtaju više država članica. Pre svega ključ je povezivanja nadležnih organa država članica u borbi protiv terorizma, nelegalne trgovine drogama i ostalih formi međunarodnog kriminala gde postoje indikacije da su uključene kriminalne strukture dve ili više država članica. Današnje pretnje su sve veće i sve opasnije. Danas pored trgovine drogama postoji problem sprečavanja trgovine nuklearnim i radioaktivnim supstancama, krijumčarenja ilegalnih imigranata, trgovine ljudima, ljudskim organima i otuđivanja motornih vozila. Pri tom su svi ovi vidovi kriminala ujedno povezani i sa nelegalnim pranjem novca.

Uspešno rešavanje ciljeva Evropola pretpostavlja obavljanje sledećih zadataka:

  • Olakšavanje razmene informacija država članica
  • Pribavljanje, obrada i analiza informacija
  • Obaveštavanje nadležnih organa država članica, preko nacionalnih biroa, o informacijama koje ih se tiču i o bilo kakvoj identifikovanoj povezanosti između kriminalnih prekršioca
  • Pomaganje istragama država članica prosleđivanjem svih relevantnih informacija nacionalnim biroima
  • Vođenje kompjuterskog sistema sa prikupljenim informacijama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari