Odlomak

Uvod
Evropska unija (EU) je međunarodna organizacija sa posebnim karakteristikama, jer u mnogim svojim elementima poprima obeležja države. Nastala je kao plod procesa evropske integracije, koji je postepeno tekao još od 1951. godine, kada je stvorena Evropska zajednica za ugalj i čelik, čiji je cilj bio je stvaranje zajedničkog tržišta uglja i čelika, kao i ukidanje trgovinskih ograničenja, carina i uspostavljanje zajedničke politike u ovoj oblasti.
Evropska unija je najmoćnija regionalna organizacija koja trenutno u svetu postoji. U nekim oblastima gde su države članice svoj suverinitet prepustile Evropskoj uniji, može se reći da je Evropska unija federacija ili konfederacija. Unija nema pravo da premesti dodatna ovlašćenja drugih članica na sebe bez dopuštenja određene članice. Isto tako, određeni broj članica rukovodi samostalno svojim politikama od nacionalnog interesa, kao što su inostrani poslovi, odbrana, valuta.
Zahvaljujući ovakvom ustrojstvu, Evropska unija se ne može definisati ni kao internacionalna organizacija ni kao konfederacija ili federacija. Trenutni i budući status Evropske unije je predmet velike političke pažnje unutar nekih članica EU.

Evropska unija stvara jedinstveno tržište putem sistema zakona koji se primenjuje u svim državama članica, što garantuje slobodan protok ljudi, roba, usluga i kapitala. Ona zadržava zajedničku trgovinsku politiku, poljoprivrednu politiku i politika u oblasti ribarstva i regionalnog razvoja
1. Nastanak i ciljevi EU

Evropska unija (EU) je međuvladina i nadnacionalna zajednica dvadeset sedam evropskih država. Kao početak integracija evropskih država smatra se 9. maj 1950. godine, kada je Robert Šuman dao predlog za stvaranje nadnacionalne organizacije koja bi bila odgovorna za proizvodnju uglja i čelika, da bi se njegov preglog 18. aprila 1957. realizovao i nastala je Evropska zajednica za ugalj i čelik. Jezgro Evropske unije začeto je „Rimskim ugovorima” o osnivanju Evropske ekonomske zajednice i Evropske zajednice za atomsku energiju 1957. godine, koje su se formalno spojile u Evropsku ekonomsku zajednicu 1. jula 1967, a zatim je preko „Jedinstvenog evropskog akta” 1986. godine politička integracija krunisana „Mastrihtskim ugovorom” 7. februara 1992. godine kada je donet „Ugovor o Evropskoj uniji” (Ugovor iz Mastrihta stupio je na snagu 1. novembra 1993. i tada je osnovana Evropska unija). „Ugovorom iz Amsterdama” od 17. juna 1997. godine (stupio na snagu 1. maja 1999), izvršene su izvesne reforme u Uniji sa ciljem jačanja saradnje i pojednostavljenja sistema Evropske unije.
Prvih šest članica Evropske unije bile su: Belgija, Italija, Luksemburg, Nemačka, Francuska i Holandija. Članstvo u Evropskoj uniji je nešto čemu teži većina zemalja koje još nisu uključne u proces integracije. Priljučivanju se teži uglavnom zbog koristi koje članstvo sa sobom donosi.
Glavna oblast na kojoj EU počiva je jedinstveno tržište koje se bazira na carinskoj uniji, jedinstvenoj moneti, zajedničkoj poljoprivrednoj politici i zajedničkoj politici u sferi ribarstva.
Države okupljene u EU povezuje posvećenost zajedničkim načelima: slobodi, miru, demokratiji, vladavini prava, poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda i poštovanju nacionalnih identiteta država članica.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari