Odlomak

1. UVOD

Težnja svakog živog organizma jeste da minimizira svoje utroške, na primjer energije ili neke materije, a da maksimizira svoje učinke. To je suština takozvanog principa ekonomičnosti. Pa tako, na tom istom principu ekonomičnosti funkcionisu svi živi organizmi počev od najprimitivnijih, pa do “savremenih živih organizama” odnosno savremenih poslovnih organizacija.

Troškovi zauzimaju najveći udio u ukupnim rashodima u bilansu uspjeha i zbog toga troškovi i upravljanje troškovima predstavljaju ključnu aktivnost svakog preduzeća zato sto je osnovni zadatak menadžmenta da sreže troskove i na taj način poveća dobit u preduzeću. Organizacije koje nisu u stanju da od svojih prihoda pokriju rashode, nisu sposobne za život. One su prije ili kasnije, poput jednoćelijskih organizama, osuđene na propast. Zato svako preduzeće mora biti zainteresovano da zadatke izvršava uz što viši nivo efikasnosti i uz što niže troškove. Troškovi elemenata proizvodnje se ispoljavaju kao trošenje radne snage, trošenje materijala i trošenje sredstva za rad. Trošenjem elemenata proizvodnje u naturalnom vidu nastaju utrošci. Utrošci su količine elemenata prizvodnje koji se troše u procesu reprodukcije. Razlikuju se po mjestima na kojima nastaju, mogućnostima mjerenja, jedinicama mjera kojima se iskazuju veze s nosiocima i drugim karakteristikama.

2. UTROŠCI

Naturalno trošenje predstavlja trošenje elemenata proizvodnje u njihovom prirodnom, naturalnom vidu. Naturalno trošenje označava trošenje prirodne supstance elemenata proizvodnje, bilo supstance materijala i sredstava za rad, bilo bioenergije proizvođača – pojedinca (radnika). Trošenjem elemenata proizvodnje u naturalnom vidu nastaju utrošci. Utrošci su fizički iskazane količine elemenata proizvodnje koje se reprodukciono troše u procesu proizvodnje. Količina utrošenih faktora proizvodnje zavisi od intenziteta trošenja i vremena trošenja. Intenizitet trošenja predstavlja količinu utrošaka faktora proizvodnje u jedinici vremena. Utrošci faktora proizvodnje razlikuju se međusobno po mjestima na kojima nastaju, mogućnostima mjerenja, jedinicama mjere kojima se iskazuju, vezi sa nosiocima i drugim karakteristikama.

Utrošci su uslovljeni tehničkim činiocima i organizacijom procesa rada i proizvodnje. Najznačajnije grupe tehnikih činilaca su: karakteristike proizvoda, karakteristike tehnološkog procesa, karakteristike sredstava za rad, karakteristike materijala, tehnički uslovi rada, tipovi proizvodnje i nivo tehničke opremljanosti rada. Tehnički faktori se mogu mijenjati jedino u dugom roku, investicijama u razvoj preduzeća. Organizacioni činioci predstavjaju određena dejstva zaposlenih i način na koji oni obavljaju svoje poslove u procesu transformacije ulaganja u rezultate. Osnovna klasifikacija utrošaka – prema elementima proizvodnje koji se troše je podjela na utroške materijala, utroške sredstava za rad i utroške radne snage.

Osnovna karakteristika trošenja sredstava za rad je jednokratno unošenje u proces proizvodnje i višekratna upotrebljivost u tom procesu. Fizičko trošenje sredstava za rad predstavlja proces gubitka njihove upotrebne vrijednosti do koga dolazi pod uticajem brojnih faktora trošenja, kako prilikom korišćenja u procesu proizvodnje, tako i kada su sredstva van upotrebe. Osnovni oblici stvarnog trošenja sredstava za rad su habanje, starenje i lom i kvar.

Radna snaga predstavlja skup fizičkih i umnih sposobnosti čoveka da radi. Utrošci radne snage predstavljaju određene količine bionergije koje se troše u procesima rada. Specifičnost trošenja radne snage je u neodvojivosti utrošaka radne snage od ličnosti proizvođača. Utrošak ljudske bioenergije može se mjeriti jedinicama za energiju (džul). U zavisnosti od toga u kojoj fazi zaposleni učestvuju u procesu reprodukcije, razlikujemo sljedeće vrste troškova radne snage:
•    troškovi radne snage na pripremno-završnim poslovima,
•    troškovi radne snage na izradi proizvoda i
•    troškovi radne snage na pomoćnim poslovima u proizvodnji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari