Odlomak

UN-ova Konvencija o pravima djeteta sadržana je u Aneksu I Dejtonskog mirovnog sporazuma i, kao ostale konvencije koje je BiH ratificirala, ima prioritet u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo, s obzirom da ima snagu ustavne norme . Kao potpisnica ove Međunarodne konvencije i njena dva protokola i to Protokola o uključenosti djece u oružani sukob i Protokola o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji, Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu da podnosi redovne izvještaje Komitetu za prava djeteta Ujedinjenih naroda o pravima djeteta u Bosni i Hercegovini

Na osnovu dostavljenih izvještaja Komitet za prava djeteta Ujedinjenih naroda vrši analizu da li je i u kojoj mjeri, država članica postigla napredak u implementaciji Konvencije. Na osnovu izvršene analize Komitet za prava djeteta usvaja zaključna razmatranja i daje odgovarajuće preporuke za države članice.
Analiza izvještaja je ujedno i jedini mehanizam provjere implementacije Konvencije. Komitet za prava djeteta Ujedinjenih naroda dao je mogućnost i nevladinom sektoru da podnosi izvještaje o stanju prava djeteta s ciljem potpunijeg sagledavanja prava djeteta u zemljama članicama. Nevladine organizacije traže mogućnost i za uspostavljanje dodatnih mehanizama zaštite kao što je tužba Komitetu kako bi se države učinile odgovornijim za stvaranje uslova za obezbjeđenje da svako dijete može ostvariti svako od pobrojanih prava.
Osnovni mehanizmi za zaštitu prava djeteta u Bosni i Hercegovini, na koje smo se fokusirali prilikom izrade ovog rada, ustanovljeni su u:
• Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH;
• Ministartstvu za ljudska prava i izbjeglice BIH.
U Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH osnovani su Odjeli za praćenje prava djece (Banja Luka, Brčko, Mostar, Sarajevo i Livno) dok je pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice odlukom Vijeća ministara BiH formirano Vijeće za djecu BiH.

Ovaj rad se bazirao prvenstveno na izvještaje gore navedenih tijela i to:
• Izvještaj Vijeća za djecu ;
• Izvještaj o provođenju Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine;
• Izvještaj Institucije ombudsmena;
• Izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Konvencije o pravima djeteta.
Prva tri izvještaja tijela / institucije podnose Vijeću ministara BiH dok se Izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Konvencije o pravima djeteta podnosi Komitetu za prava djeteta Ujedinjenih naroda.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 32 stranica
  • Maloljetničko prestupništvo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari