Odlomak

Uvodni deo
U okviru ovog seminarskog rada obrađena je tema “Koeficijent
trenja između točka motornog vozila i puta”.
Trenje je makroskopska pojava koja u tehnici kao i u svakodnevnom
životu ima značajnu ulogu. Javlja se uvek pri relativnom kretanju jednog
tela po drugom a manifestuje se silom trenja čiji je smer uvek suprotan
smeru kretanja tela. Obzirom da je koeficijent trenja odnos između sile
trenja i normalne sile koja deluje na telo, u prvom poglavlju ovog
seminarskog rada bliže će biti objašnjene pojave koje dovode do
nastanka koeficijenta trenja kao i potreba za određivanje istog.
Sledeće poglavlje seminarskog rada bazirano je na obradi
konkretne teme rada, odnosno preciznom definisanju koeficijenta
trenja, te se u okviru ovog poglavlja nastoji da se jasno, koncizno ali pre
svega sveobuhvato prikaže osnovno značenje pojma koeficijenta trenja,
njegovi činioci i njegova uloga prilikom kotrljanja tela po podlozi – u
ovom slučaju kotrljanju točka po kolovozu. Pored toga, u okviru ovog
poglavlja prikazane su i vrednosti koeficijenata trenja za neke
karakteristične slučajeve trenja, u zavisnosti od vrste materijala od
kojih je sačinjeno telo odnosno podloga po kojem se telo kreće.
U okviru ovog poglavlja prikazana je i procena uticaja
koeficijenta trenja na bezbednost u odvijanju putničkog motornog
saobraćaja, kao i uticaj kolovoza na koeficijent trenja i na bezbednost
odvijanja saobraćaja uopšte.
Nakon svega prikazanog u ovom seminarskom radu nameće se
zaključak da je utvrđivanje i pravilna primena vrednosti koeficijenta
trenja od presudnog značaja za pravilan kako za izbor materijala
prilikom samog konstruisanja motornih vozila, konstruisanja sistema za
kočenje u vozilu tako i sl. odnosno u svim aspektima vezanim za bezbedno
odvijanje saobraćaja za sve učesnike u saobraćaju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari