studenti
Mesto za uspešne studente

Kontrola kvaliteta zavarenih spojeva primenom ultrazvuka i magnetnih metoda

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

O greškama u zavarenom spoju
Da bi zavareni spoj služio svojoj svrsi neophodno je da poseduje iste ili približno iste osobine kao i osnovni materijal.U suprotno bi predstavljao slabo mesto, tj. mesto na kome bi se javile greške ili došlo do havarije.Da bi se obezbedile određene osobine zavarenog spoja, pribegava se najrazličitijim postupcima ( priprema žleba pre zavarivanja, predgrevanje, termičke obrade i sl.) pored kojih je od velike važnosti i sama kvalifikacija zavarivača i uslovi pod kojima se zavarivanje vrši.Bez obzira na to koliko mi savršeno pripremili žleb ili angažovali veštog i iskusnog zavarivača, u zavarenom spoju može doći do određenih grešaka, koje mogu i ne moraju uticati na osobine samog spoja.
Pod pojmom greške se uopšteno podrazumeva svako otstupanje od zahteva definisanih tehničkom dokumentacijom, koja može da se odnosi na bilo koju karakteristiku zavarenog spoja.Greške u zavarenom spoju možemo klasifikovati :
1) po uzroku nastajanja;
Konstrukcione greške su najčešće posledica lošeg oblikovanja konstrukcije. Metalurške greške su posledica topljenja i očvršćavanja osnovnog i dodatnom metala i po pravilu ih je najteže otkriti i ukloniti.Najčešće greške ovog tipa su prslne, gasni i čvrsti uključci.Tehnološke greške su posledica pogrešne tehnologije zavarivanja ili nepoštovanja propisane tehnologije, kao i lošeg rada zavarivača, neispravne opreme, loše pripreme i sl.U tehnološke greške spadaju neprovar, nalepljivanje, prokapljine, greške oblikovanja i krateri.
2) po lokaciji;
Spoljašnje greške su one koje mogu da se detektuju golim okom ili uz pomoć nekog optičkog pomagala( lupa, mikroskop,…) i najčešće predstavljaju udubljenja ili pukotine u metalu šava.U njih spadaju prokapljina, zajed, udubljenost korena, prelivenost,smaknutost ivica i sl. Unutrašnje greške su greške koje se nalaze ispod porvšine metal šava i koje nisu
vidljive sa spoljnje strane.One se otkrivaju primenom specijalnih metoda i u njih spadaju poroznost, šupljine, prsline, uključci, greške u vezivanju i druge.
3) prema obliku;
Klasifikacija grešaka prema obliku obuhvata šest osnovnih grupa: prsline, gasni uključci, čvrsti uključci, nalepljivanje i neprovar, greške oblika i ostale greške. Najrasprostranjenija vrsta greške, koja je posebno karakteristična za postupke elektrolučnog zavarivanja, je poroznost.Pore nastaju kao posledica pojave gasnih mehurova u fazi peimarne kristalizacije metalnog kupatila.Mogu da budu sfernog, izduženog ili složenog oblika, najčešće se raspoređuju u grupama i to na početku ili kraju šava.Njihova uobičajena veličina je reda od nekoliko mikrona do nekoliko milimetara.U zavarenim spojevima od niskougljeničnih čelika i austenitnih čelika količina pojedinačnih pora nije velika.Broj, oblik i raspodela pora zavisi od primenjenog postupka zavarivanja kao i od polaznog kvaliteta materijala.Smatra se da, sem u izuzetnim slučajevima, umerena poroznost ( maks. do 3-4% ) ne utiče bitnije na osobine spoja.Međutim, ako iz bilo kog razloga na zavareni spoj deluje određena koncentracija napona, onda već i ta mala količina pora utiče na smanjenje eksploatacionih karakteristika zavarenog spoja.Zavarene konstrukcije koje su u toku eksploatacije izložene dinamičkim otperećenjima veoma su osetljive na prisustvo pora.Takođe, poroznost je nepoželjna i kod sudova pod pritiskom jer može da utiče na smanjenje hermetičnosti suda.
Veoma čestu vrstu grešaka u spojevima čine uklučci šljake (troske) oksidni uključci (nemetalni uključci) i uključci volframa (metalni uključci), koji predstavljaju čvrste čestice koje su zaostale u metalu šava ili u toku reakcije u rastopljenom metalu ili slučajnim kontaktom raznih materijala koji učestvuju u zavarivanju sa rastopljenim metalom.Prisustvo ovih grešaka utiče na smanjenje čvrstoće zavarenih spojeva i na smanjenje dinamičke čvrstoće ali u manjem stepenu nego poroznost.Rasprostranjena grečka, koja se javlja pri zavarivanju, je i neprovareno mesto (neprovar).Prisustvom neprovara je, pre svega, smanjena veličina porepčnog preseka šava a osim toga on deluje i kao jak koncentrator napona.Neprovareno mesto može pri zavarivanju da se javi u slučaju nedovoljno očišćenih ivica žleba, njihove nepravilne pripreme kao i u slučaju nestabilnog režima zavarivanja.Prisustvo neprovarenog mesta
može da bude veoma opasno za zavarene konstrukcije i spojeve čiji su radni uslovi vezani za primenu sniž

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.