Odlomak

Uvod

Obrtna sredstva u kompaniji su dio poslovnih sredstava koji je namijenjen za obavljanje i realizaciju proizvodnje i usluga. To su sredstva koja se transformišu u toku jedne godine ili u toku kraćeg vremenskog perioda. Obrtna sredstva se u jednom proizvodnom ciklusu količinski potpuno istroše i vrijednosno ulaze u nove proizvode. Obrtna srestva stalno vrše kružno kretanje ( obrt ), i prelaze iz jednog oblika u drugi.
Ciklus počinje novcem koji služi za kupovinu repromaterijala i dr. što omogućava proces rada tj. stvaranje novih proizvoda – usluga i njihovu realizaciju da bi se dobio novac koji je uvećan ( novoostvarena vrijednost ).
Prema ulozi koju vrši u ciklusu obrta – proizvodnji, obrtna sredstva se mogu podijeliti na:

  •     obrtna sredstva u materijalnom obliku
  •     obrtna sredstva u novčanom obliku
  •     obrtna srestva u obliku prava

Obrtna sredstva mogu se posmatrati prema načinu pribavljanja i prema njihovom vremenskom angažovanju u procesu proizvodnje.
Obrtna sredstva u materijalnom obliku  sastoje se iz:
– sirovina
– osnovni materijali
– pomoćni proizvodni materijali
– pomoćni neproizvodni materijali
– gorivo
– sitan inventar
– ambalaža

Sirovine su proizvodi primarne proizvodnje ( ekstraktivne, poljoprivredne i industijsko – sintetičke proizvodnje ). Sirovine i ostali repromaterijal čine osnovnu supstancu tj. sadržaj novih proizvoda. Pojavljuju se u obliku osnovnih, pomoćnih energetskih i potrošnih materijala a to su: ruda, nafta, poljoprivredni proizvodi, vuna, šećerna repa.
Osnovni materijali su proizvodi prerađivačke industrije, na primjer šećer, pamučno predivo i sl. Sirovine i osnovni proizvodni materijal čine osnovnu sadržinu proizvoda. Pri tome,  nisu presudana svojstva materijala, odnosno sirovine već uloga koju u proizvodnji jednog proizvoda ima dati materijal. Naime, jedan isti materijal može pri proizvodnji imati ulogu osnovnog materijala, a u  proizvodnji drugog proizvoda može biti pomoćni proizvodni materijal.  Pomoćni proizvodni materijal, kao i osnovni ulazi u sastav novog proizvoda , ali ne čini njegovu osnovnu sadržinu. Pomoćni proizvodni materijali su, primjera radi, boja, lijepak i lak u industriji namještaja.
Pomoćni neproizvodni materijali koji ne ulaze u sastav novog proizvoda, ali omogućavaju normalno odvijanje procesa proizvodnje i poslovne aktivnosti u cijelini. To su materijali za održavanje osnovnih sredstava, održavanje čistoće i sl.
Goriva predstavljaju posebnu vrstu pomoćnog materijala, koji služi kao dodatak osnovnom materijalu za pokretanje sredstava za rad ili za stvaranje potrebnih uslova za odvijanje procesa rada. Ono može biti tehnološko, energetsko i gorivo za ogrev.Tehnološko gorivo se dodaje osnovnom materijalu, da u njemu izazove određene promijene i to je, na primjer koks u visokim pećima. Energetska goriva su goriva koja su namijenjena proizvodnji energije ( mazut, ugalj ), koja se koriste za proizvodnju pare koja služi direktno ii indirektno, tj. pretvaranjem u električnu energiju za pokretanje mašina. Treću grupu goriva, prema namjeni, čini gorivo koje se koristi za zagrijevanje proizvodnih hala i drugih prostorija.
Pod ambalažom se podrazumijevaju materijali i stvari koje služe za pakovanje proizvoda radi očuvanja njihovog kvaliteta i kvantiteta, odnosno zaštiti od fizičkih i mehaničkih uticaja kako pri skladištenju, tako i pri transportu. Ambalažu možemo podijeliti na :

  •     odvojivu, koja se upotrebljava za čuvanje i transport robe i materijala, a može se više puta upotrebljavati, bilo za istu robu i materijal, bilo za neke druge vrste tj. ima karakter povratne ambalaže ( dzakovi, sanduci, palete, burad )
  •     neodvojivu, koja čini sastavni dio novog proizvoda, te se kao takva tretira, kao i sam proizvod ( limene konzerve, kartonske kutije za deterdzente, tegle za slatko, tube za pastu za  zube i sl ).

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari