Odlomak

KRIVICNO PROCESNO PRAVO
Pojam Krivicno Procesnog Prava
skup propisa o KP (procesu)
može se posmatrati kao grana zakonodavstva (skup pravnih propisa koji regulišu tok kriv. postupka i posebne uslove za njegovo odvijanje), kao posebna naučna disciplina (proučava pravne propise primenom odgovarajućih naučnih metoda),kao sama nauka KPP (proučava KPP kao granu zakonodavstva i pojedine institute),kao kriv. postupak(primena kriv. procesnih normi na određenog učinioca krivičnog dela)
Funkcija KPP
zaštitna i ostvaruje se kroz represivno i preventivno delovanje
štiti ustavni i pravni poredak,garantuje sigurnost građanima
Predmet KPP
Krivična stvar, tj. određeno KD i određeno lice za koje postoji osnovana sumnja daje to delo izvršilo
kriminalni događaj prerasta u krivičnu stvar pokretanjem krivičnog postupka
Zadatak KPP
da rasvetli (raspravi) i reši (presudi) konkretnu krivičnu stvar
Cilj KPP
Da niko nevin ne bude osuđen,a da se učiniocu KD izrekne krivična sankcija pod uslovima koje predviđa kriv.zakonik i na osnovu zakonito sprovedenog postupka

Krivični postupak
inicira ovlašćeni tužilac a pokreće sud
tužilac inicira podnošenjem optužnog akta,a sud na osnovu zahteva za sprovođenje istrage i time kreće kriv. postupak
može se okončati na tri načina:
1 .presuđenjem tj.donošenjem osuđujuće,oslobađajuće ili odbijajuće presude
2.obustavom kriv.postupka
3 .odbacivanjem optužnog akta
vrste KP :
l .opšti (redovni kriv. postupak koji se vodi za KD za koje je propisana kazna zatvora preko 3 god. ili teža kazna)
2.osobeni (nemaju fazu istrage,skraćeni KP koji se vodi za KD za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 3 god.)
3.posebni (odluke o brisanju osude,za naknadu štete,rehabilitacija,neosnovano osuđenih,pružanje međunarodne krivične pravne pomoći)
Krivičnoprocesni subjekti i učesnici u KP

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese