Odlomak

Tendencije u savremenom bankarstvu
Od 70-tih godina razvija se proces marketizacije bankarstva. Taj proces ima četiri osnovne karakteristike:

  • Globalizacija – multinacionalne banke, M&A
  • Uticaj informacionih tehnologija
  • Deregulacija – smanjenje ograničenja (u pogledu specijalizacije finansijskih institucija)
  • Konkurencija – jača, kao posledica deregulacije. Oblici konkurencije kod finansijskih institucija sastoje se u cenovnoj (niža kamatna stopa) i produktnoj (veća lepeza finansijskih proizvoda) konkurenciji.

U svetu bankarstva osamdesete godine prošlog veka se pamte kao period smanjenja značaja uloge banaka u finansijskom sistemu. Dotadašnja specija¬lizacija u okviru banaka sve je teže i neefikasnije uspevala da odgovori konku¬renciji od strane nebankarskih institucija, s jedne strane, s druge strane velika efikasnost finansijskih tržišta, stoje sve imalo za posledicu dezintermedijaciju finansijskih usluga.
Prvobotno značenje tog pojma jeste postojanje varijeteta usluga, dok se danas odnosi na prestanak potrebe za finansijskim posrednicima, odnosno ne¬stajanjem tradicionalnih bankarskih aktivnosti, a dobijanjem na značaju onih finansijskih usluga koje donose proviziju. Banke su se sve više okretale za-htevima klijenata, uvažavale njihovu stalno rastuću tražnju, što je dovelo do povećanja broja finansijskih instrumenata.
Dezintermedijacija, koja se, poput „zaraze“, širi po zemljama sa razvije¬nim tržištima, ima za posledicu povećanje finansijske fragilnosti banaka, što ih primorava da, radi zadovoljenja stalno rastuće tražnje od strane klijenata, nude sve više proizvoda, ali i da ulaze u megafuzije na svetskim tržištima. Svi ti poslovni potezi treba da im omoguće efikasnije i profitabilni)e poslovanje, koje treba da zadovolji kako akcionare tako i klijente. Takvo ponašanje dovodi banke u veoma opasne situacije, koja vremenom postaju i pravila igre; naime, da bi se zadržao udeo na tržištu, banke ulaze u sve veće rizike.
Prevelike fuzije, stalna prekoračenja u obimu trgovanja, povećavaju rizik u poslovanju, koji zahteva da se njime upravlja na nov i savremen način, i koji pretpostavlja visokokvalitetan kadar, ali i internu kontrolu i nadzor od strane nadležnih organa.
Sve aktivnosti koje se preduzimaju na međunarodnom planu imaju za cilj harmonizaciju pravila ponašanja, donošenje metoda koje su usmerene na to da rizik u poslovanju svedu na minimum, što umnogome utiče na smanjenje rizika od nastanka finansijskih kriza.
Ono što predstavlja budućnost na svetskom tržištu jeste učešće sve manjeg broja igrača na svetskoj areni, porast velikih banaka i porast spajanja i pripa¬janja (M&A). Prekogranična konsolidacija u zemljama sa zrelim tržištima sve se više ostvaruje u formi strateških alijansi. Osnovna karakteristika tih alijansi jeste u tome da se udruživanja ne dešavaju samo u okviru bankarskih subje¬kata, već su sve češća udruživanja sa subjektima iz drugih oblasti, pre svega iz oblasti telekomunikacija, što je imalo za rezultat veliki prodor u novoj ban¬karskoj tehnologiji poslovanja, kao i razvoj internet trgovine, koja je nužno strateško opredeljenje svake banke koja želi da opstane na tržištu.
Nastanak virtuelnih banaka, i sve veće korišćenje elektronskog novca, otvara mogućnost za stvaranje nebankarskih institucija koje će se baviti ban¬karskim poslovima.
Univerzalizacija bankarstva, nuđenje, pored bankarskih, i usluga osigura¬nja, zatim stvaranje velikih bankarskih konglomerata, koji su spremni da na tržištu ponude bogatu lepezu proizvoda, i čiji se broj stalno povećava – sve to predstavlja realnost evropskog bankarstva, sa trendom daljeg rasta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese