Odlomak

1.Uvod
Iako postoje mnoge definicije menadžmenta, među mnogobrojnim autorima postoji veliko neslaganje šta je to menadžment, pa je sasvim izvesno da nema ni opšte prihvaćene definicije, kao moderne i integralne nauke, obrazovne discipline ili veštine, a shodno tome i kao profesije, zanimanja ili karijere. U literaturi se nailazi na različite pojmove mendžmenta, a najčešće da je to: nauka o upravljanju, vestina upravljanja, proces upravljanja, dok neki smatraju to filozofija upravljanja. Semantički prevodeći sa engleskog znači upravljanje, odnosno rukovođenje, ali takva simplikacija pomoću koje se konstruiše njegova definicija, obavezno bi dovela do pogrešnog pristupa i shvatanja. Rezimirajući ovakve pristupe i definicije može se konstantovati da većina autora menadžment posmatra najćešće kao proces, ali I aktivnost kojom se vrše određene funkcije, s ciljem da se na što efikasniji način obezbede, rasporede, iskoriste ljudski resursi, kako bi se postigao željeni cilj.
Shodno tome, za mendžment se može reći da je: proces, koji u sebi sadrži niz povezanih i kontinuiranih aktivnosti, aktivnost, koja je usmerena na ostvarivanju utvrđenih ciljeva, rad s ljudima, koji korišćenjem resursa ostvaruju njegovu ulogu, nauka, obrazovanje, umetnost i veština, profesija, karijera i zanimanje.
U savremenoj literaturi pojam menadžment se pojavljuje u tri različita značenja, i to kao: organizacija, upravljanje i rukovođenje.
Menadžment se uglavnom definiše i proučava kao aktivnost usmerena ka postizanju unapred postavljenih ciljeva, sa osnovnim funkcijama: planiranje, organizovanje, usmeravanje (motivisanje), vođenje i kontrola. Navedene funkcije predstavljaju faze ili podsisteme menadžmenta. Menadžment (upravljanje) je proces planiranja, organizovanja, motivisanja i kontrole u pravcu postizanja određenih kompanijskih ciljeva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese