Odlomak

Zalihe predstavljaju deo kratkoročne obrtne imovine preduzeća. Zalihe se u skladu sa MRS-2 klasifikuju na: materijale, nedovršenu proizvodnju, gotove proizvode, robu, zemljište kao i nekretnine pribavljene radi dalje prodaje. Pod materijalom u širem smislu podrazumevamo sirovine, osnovni materijal, pomoćni materijal, gorivo, rezervne delove, alat, inventar, ambalažu i auto gume, koji se otpisuju jednokratno, odnosno u jednom obračunskom periodu. Daakle, materijal predstavlja deo obrtnih sredstava koji se po pravilu nabavlja od dobavljača i koji se u proizvodnom procesu troši kao predmet rada. U poslovnim knjigama preduzeća materijal se može evidentirati po stvarnoj i planskoj nabavnoj ceni.
Knjigovodstveno obuhvatanje materijala odražava se na bilans stanja kroz vrednost materijala na zalihama i na bilans uspeha preko vrednosti utrošenog materijala. Nedoršena proizvodnja i gotovi proizvodi evidentiraju se po ceni koštanja jer predstavljaju deo obrtnih sredstava koje stvara samo preduzeće.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese