Odlomak

UVOD

Medicinski otpad se definiše kao: „sav otpad, opasan ili neopasan, koji se generiše pri pružanju zdravstvenih usluga (dijagnostika, prevencija, lečenje i istraživanja u oblasti humane i veterinarske medicine)”. To je heterogena mešavina otpada, pri čemu 10–25% čini opasan otpad rizičan po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Medicinski otpad (slika 1.) čine sledece vrste otpda koje se koriste i nakupljaju u zdravstvenim ustanovama:

•    infektivni,
•    farmaceutski,
•    upotrebljeni oštri instrumenti,
•    patoanatomski,
•     radiološki i
•    hemijski otpad.

Vrste infektivnog otpada koji nastaje u odeljenskim službama posle obavljenih medicinsko-tehničkih radnji su: brizgalice, igle, boce i sistemi od infuzija, ampule, zavojni materijal, vate, gaze, upotrebljeni urinarni kateteri i sl. Na mestu nastanka medicinski otpad se odlaže u namenske posude-kante.
Upravljanje otpadom ima za cilj zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine uz finansijski isplativo rukovanje i odlaganje otpada. Upravljanje otpadom u Republici Srbiji je uređeno “Zakonom o upravljanju otpadom” (Sl. glasnik RS br. 36/2009), kao i određenim (trenutno važećim) podzakonskim aktima kojima se uređuju i propisuju mere zaštite životne sredine od štetnog dejstva otpada, uključujući i opasan otpad.

 

 

 

KLASIFIKACIJA  MEDICINSKOG  OTPADA

Medicinski otpad se prema poreklu moze podeliti u sledece grupe:
Grupa A – ljudsko tkivo koje se može identifikovati, krv, životinjski leševi i tkivo iz veterinarskih centara, bolnica ili laboratorija; zaprljani hirurški zavoji, brisevi i ostali sličan zaprljani otpad; ostali otpadni materijali, (od zaraznih bolesti, isključujući one iz grupa B – E);
Grupa B – Odbačene igle od inekcija, ampule, slomljeno staklo ili bilo koji drugi zagađeni oštri instrumenti ili predmeti koji se bacaju;
Grupa C – Mikrobiološke kulture i potencijalno infektivan otpad iz laboratorija za patologiju i drugih laboratorija zdravstvene zaštite ili istraživanja;
Grupa D – Lekovi ili drugi farmaceutski proizvodi;
Grupa E – Predmeti koji su iskorišteni za bacanje urina, fecesa ili drugih telesnih sekreta ili ekskreta koji ne spadaju u grupu A; ovo uključuje uloške za inkontinenciju, stoma vrećice i posude za urin, tamo gde se proceni da ne postoji rizik od infekcije, vrste otpada iz grupe E koje nisu obuhvaćene definicijom medicinskog otpada.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese