Odlomak

UVOD

Investicioni fondovi su profesionalno rođene finansijske institucije (investicione kompanije) koje mobilišu kapital više pojedinaca radi ulaganja u skup hartija od vrednosti različitih izdavalaca (portfolio).

Investicioni fondovi odnosno drustva za upravljanje investicionim fondovima su relativno nova grana u ekonomskoj sferi nase zemlje. Oni povezuju trzista, pre svega lokalno, pa onda i globalno i, pa samim tim doprinose zainteresovanosti gradjana za celokupnu ekonomsku situaciju kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Investicioni fondovi su akcionarska društva ili institucije javno-pravnog karaktera što znači da se kao osnivači mogu javiti ili privatni subjekti ili država. Ciljevi njihovog osnivanja i funkcionisanja su razvoj i stabilizacija tržišta.

Investicioni fondovi su u savremenom poslovanju veoma aktuelni i atraktivni. Ova finansijska institucija služi, pre svega, interesima pojedinaca – ulagačima u hartije od vrednosti (investitorima). Stoga, investicioni fondovi prikupljaju, odnosno mobilišu sredstva, koja ulažu u razne hartije od vrednosti, sve u cilju ostvarivanja određenog prinosa samom investitoru. Tokom svoje istorije investicioni fondovi su imali izuzetan razvoj. U početku su bili predstavljeni kao način da se sitni ulagači uključe u trgovinu na tržištu. Oni danas, kao što je navedeno, predstavljaju najbolju i najisplativiju formu mobilizacije novca i kapitala od njihovih višemilionskih vlasnika.

Investicioni fondovi, pre svega, služe interesima pojedinaca – ulagača u hartije od vrednosti (investitora), Pojedina preduzeća, klasični finansijski posrednici i tzv. institucionalni investitori takođe poštuju principe diverzifikacije rizika i različite mehanizme osiguranja likvidnosti kroz portfolio investiranje, ali u njihovom slučaju pre se može govoriti o tehnikama poslovanja, a ne o institucionalnom karakteru, odnosno organizaciji, kao što je to kod investicionih fondova.

Investicioni fondovi su finansijske institucije. To znači, institucije koje prikupljaju i plasiraju kapital. U užem smislu investicioni fondovi su investicione kompanije, odnosno firme, čiji je predmet delatnosti investiranje, reinvestiranje, posredovanje, držanje ili trgovina hartijama od vrednosti (definicija preuzeta iz američkog Zakona o investicionim kompanijama iz 1940. godine). Ovo uže pojmovno određenje značajno je zbog razlikovanja investicionih fondova od drugih finansijskih institucija, kao što su banke, štedionice i sl.

Investicioni fondovi plasiraju sredstva u portfolio hartija od vrednosti. imajući u vidu portfolio ulaganja kao karakteristiku investicionih fondova, možda bi sa stanovišta terminologije, pogodniji naziv za ove fondove bio portfolio fondovi, ali je prevladao termin koji se danas uglavnom koristi u svim zemljama.

Investicioni fondovi imaju poseban oblik pasive – ona je skoro u celini sastavljena od akcija (udela) investitora. rizik poslovanja fondova se direktno prenosi na investitora, a ne snosi ga sam fond kao finansijski posrednik. S tog stanovišta, ulagač će morati da ima aktivan odnos prema riziku kada bira svoju investicionu strategiju, odnosno fond u koji ulaže.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese