Odlomak

U v o d

Uspešno upravljanje sportskom organizacijom, kao poslovnim sistemom, pretpostavlja poznavanje šireg poslovnog okruženja sporta i ovladavanje poslovnim funkcijama menadžmenta sportske organizacije. Tome mogu da doprinesu naučna saznanja iz oblasti ekonomike, organizacije i menadžmenta.
Istraživanje problematike menadžmenta, organizacije, rasta i razvoja neke sportske organizacije veoma je složen  i multidisciplinaran zadatak. Operacionalizacija tog zadatka se ne može  izvršiti bez uticaja pravno-sistemskih rešenja privrede i sporta neke zemlje.

1.  Pojam sportske organizacije

Zakon o sportu definiše sportsku organizaciju kao organizaciju koja ima sportiste, osnovanu radi obavljanja sportskih aktivnosti. Može se osnovati kao udruženje – najmanje dva fizička lica  ili kao preduzeće – fizička lica, sportske organizacije ili druga pravna lica. Da bi obavljala sportske aktivnosti mora da ima obezbeđen odgovarajući prostor, odnosno objekat, opremu, stručne radnike u zavisnosti od vrste sporta, sportskog stručnjaka za vođenje aktivnosti, kao i da ispunjava uslove u pogledu bezbednosti sportista u bavljenju sportskim aktivnostima. Ministar nadležan za sport bliže propisuje gore navedene uslove i utvrđuje njihovu ispunjenost. Sportska organizacija planira i evidentira stručni rad u obavljanju sportskih aktivnosti i vodi bazične evidencije, a u obavljanju aktivnosti naročito se angažuje na afirmaciji duha olimpizma, podsticanju fer pleja, borbi protiv lažiranja, suzbijanju nasilja i dopinga u sportu.
Sportska organizacija kao udruženje, osniva se i organizuje slobodno i stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u registar nadležnog ministarstva, a njom upravljaju njeni članovi na način određen statutom te organizacije. Statutom se može predvideti da sportskom organizacijom upravljaju osnivači srazmerno visini unetih sredstava, kao i uslovi i način sticanja i prestanka tih prava. Sredstva uneta kao osnivački ulog čine imovinu sportske organizacije. Društvenim kapitalom u sportskoj organizaciji kao udruženju ravnopravno upravljaju članovi iste. Statutom se može predvideti i prenošenje određenih prava upravljanja organizacijom fizičkom ili pravnom licu koje unese sredstva u visini predviđenoj statutom te organizacije. Fizičko ili pravno lice kome je preneto pravo upravljanja, u skladu sa Zakonom o sportu, odgovara za obaveze koje proisteknu iz obavljanja delatnosti sportske organizacije celokupnom svojom imovinom, a uneta sredstva ulaze u imovinu organizacije.
Prijava za upis u registar sportskih organizacija, kao udruženja, sadrži podatke o: nazivu i sedištu sportske organizacije, imenima osnivača, ciljevima organizovanja, vrsti sportske aktivnosti, zastupanju i predstavljanju organizacije, osnivačkom ulogu, načinu obezbeđivanja stručnog rada sa sportistima, sportskim objektima koje koristi za obavljanje sportskih aktivnosti i osnovu njihovog korišćenja, kao i licu ovlašćenom da podnese prijavu za upis u registar. Ministarstvo nadležno za poslove sporta upisuje prijavljenu sportsku organizaciju – udruženje u registar i o tome obaveštava osnivača u roku od 30 dana, od dana prijema prijave.
Sportska organizacija se može osnovati i kao preduzeće, pa se u tom slučaju na njeno osnivanje i rad primenjuju propisi o preduzećima, ukoliko Zakonom o sportu nije drugačije određeno. Osnovne vrste preduzeća su: lično, partnersko i akcionarsko preduzeće.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari