Odlomak

 
Uvod
Primena mera za bezbedan rad na gradilištu rađena je u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta (Sl. glasnik RS, br. 121/12), a na osnovu Pravilnika o opštim merama zaštite na radu pri izvođenju građevinskih radova (Sl. glasnik RS, br. 53/97), kao i na osnovu obaveze iz člana 18. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS, br. 101/05).
Ova zakonska obaveza, propisivana od strane zakonodavca koji ne dozvoljava da se otpočne sa izvođenjem radova, a da se prethodno ne izradi Elaborat – ima za cilj da se izvođači radova nateraju da još pre otpočinjanja izvođenja radova naprave takvu organizaciju izvođenja tehnoloških operacija pri kojima će opasnost od povređivanja radnika, odnosno zdravstvenih oštećenja biti svedena na najmanju moguću meru.
Ovaj zadatak, a ujedno i cilj izvođača radova može se postići isključivo primenom opšte poznatih i propisanih mera zaštite na radu, regulisanih pre svega Pravilnikom o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova, kao i ostalih tehničkih propisa i JU standarda.
Mere za bezbedan i zdrav rad na gradilištu zahtevaju izradu „Elaborata o uređenju gradilišta“ koji pre svega obavezuje izvođača radova da gradilište uredi tako da na njemu bude odgovarajući red u pogledu slaganja građevinskog i ostalog materijala, a njegova doprema na gradilištu da bude u skladu sa prethodno izgrađenom šemom organizacije, da doprema istog bude planska i u skladu sa dinamikom građenja objekta, da pristupni putevi unutar gradilišta budu dovoljne širine i uvek čisti, da horizontalni i vertikalni transport koji se obavlja na gradilištu – dizalicom i kranom i sl. – bude u duhu važećih propisa, da na gradilištu pre početka radova budu obezbeđene zakonom propisane radne i pomoćne prostorije za radnike, da radnici koji izvode radove, na visini ili dubini, budu potpuno obezbeđeni, da elektro instalacije i uređaji na gradilištu budu bezbedni za rad, da svi radnici budu osposobljeni za bezbedan rad, a radnici koji rade na mestima sa posebnim uslovima rada – zdravstveno sposobni za obavljanje navedenih poslova, da sve mašine i uređaji, ručni prenosni alat na električni pogon i ručni alat bude izgrađen u skladu sa važećim propisima i na isti način održavan, i da se obezbede svi potrebni i bezbedni uslovi pri izvođenju radova, u ovom slučaju pri montaži bravarije i drugih metalnih konstrukcija na objektu u izgradnji.
Pored navedenih obaveza izvođača radova, glavni izvođač radova je još dužan da strogo povede računa i preduzme sve potrebne mere, ukoliko se gradilište nalazi u gradskom jezgru, obezbeđenja gradilišta od pristupa lica koja nisu zaposlena na gradilištu, zaštite pešaka i učesnika u saobraćaju, odnosno zaštite čovekove okoline.
Projektovanjem navedenih mera i njihovom doslednom primenom obezbeđuje se sigurno izvođenje radova, bez opasnosti od povređivanja i zagađivanja čovekove okoline.
1. OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA NA GRADILIŠTU

1.1. Obaveze glavnog izvođača radova

• Na ulazu u gradilište potrebno je postaviti sledeće table upozorenja:
1. Besposlenim licima strogo zabranjen pristup u gradilište;
2. Pažnja gradilište;
3. Obavezna upotreba sredstava i opreme za ličnu zaštitu.

• Na vidnom mestu na objektu koji se gradi potrebno je postaviti sledeća upozorenja:
1. Opasnost – pad predmeta;
2. Opasnost od pada sa visine;
3. Obavezna upotreba sredstava i opreme za ličnu zaštitu.

• Unutar objekta odnosno unutar granica gradilišta, sa obe strane, postaviti sledeću tablu upozorenja:
1. Dozvoljena brzina kretanja 10 km na čas;
2. Po potrebi, na gradilištu će biti postavljena i druga signalizacija.
1.2. Obaveze podizvođača radova
Izvođač radova će po određenim pozicijama angažovati podizvođače. Podizvođači su u obavezi da svoj delokrug poslovanja pokriju tako što će donositi elaborat o uređenju gradilišta a koji mora da bude usklađen sa ovim elaboratom ili da u pisanoj formi daju saglasnost o potpunom prihvatanju elaborata glavnog izvođača radova. Takođe, lice za bezbednost podizvođača je u obavezi da kontaktira lice za bezbednost izvođača kako bi se koordinirale aktivnosti vezane za bezbednost i zdravlje na radu. Poseban deo te koordinacije će predstavljati sporazum o ostvarivanju saradnje u organizovanju i sprovođenju mera zaštite zdravlja i bezbednosti na radu tokom izvođenja do završetka radova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese