Odlomak

Osnovi higijene ishrane – Teški metali u hrani

1. Uvod  

Zagađenje teškim metalima je rezultat povećane industrijalizacije širom sveta, koja je prodrla i u sve okvire prehrambene industrije, pa Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO) klasifikuje i teške metale kao jedan od rizika kojima su ljudi izloženi preko hrane. Ovim radom nastoji se da se ispita i predstavi sadržaj teških metala u prehrambenim namirnicama. Uzorci koji najčešće sadrže teške metale su podeljeni u sledeće grupe životnih namirnica: ribe i proizvodi od ribe (u limenci), mleko i proizvodi od mleka, povrće i proizvodi od povrća, voće i proizvodi od voća, kakao i njegovi proizvodi i dečja hrana. Rezultati kontrola koje se periodično vrše pokazuju da je sadržaj teških metala u analiziranim uzorcima ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija (MDK), a samo mali broj uzoraka ima vrednosti koje su približne maksimalno dozvoljenim koncentracijama, što se pripisuje propustima u procesu proizvodnje. Kontrola količine teških metala u hrani može da pruži doprinos zdravstvenoj bezbednosti prehrambenih namirnica.

 

 
    2. Cilj rada

Naučni cilj ovog rada je deskripcija sa klasifikacijom i tipologizacijom uloge i značaja koju problematika teških metala u hrani nosi sa sobom. Neposredna svrha istraživanja koje je predstavljeno u radu je zdravstveno usmereni i kontrolisani proces prerade hrane koji predstavlja nužnost, kako bi se izbegle neželjene posledice koje teški metali nose sa sobom, po čovekovo zdravlje. Postupci prerade hrane su danas dostigli takve dimenzije, da s obzirom mogunosti konzerviranja, trajnost namirnica produžava znatno, ali supstance koje sa najčešće koriste i sadrže teške metale, imaju niz štetnih posledica po ljudsko zdravlje.

Cilj rada je dakle, da se prikupljanjem relevantne literature na zadatu temu, selekcijom i sistematizacijom iste predstave specifičnosti i karakteristike teških metala u hrani.

 

 

 
    3. Metodologija rada

Zadatak osnovnih metoda saznanja i mišljenja su da ukažu na značaj saznanja i ulogu teških metala u hrani. Od opšte naučnih metoda u ovom radu biće primenjene deskriptivna, komparativna metoda i statistička metoda.

Deskripcija će se koristiti kako bi se predstavili svi relevantni pojmovi i podaci vezani za problematiku teških metala u hrani. Komparativna metoda će biti primenjena prilikom komparacije ključnih elemenata teme teških metala u hrani kao celine, tako i na nivou pojedinih specifičnih teških metala. Takođe komparacija će biti primenjena i prilikom analize koncepcije razvoja posledica koje teški metali u hrani uzrokuju. Statistička metoda će biti primenjena prilikom određivanja stepena uticaja i zastupljenosti teških metala u hrani.

Što se tiče primene metode prikupljanja podataka biće primenjene metode ispitivanja, metode posmatranja i metode studije slučaja. Ovakvom primenom metoda za sakupljanje podataka, doći će se do kvalitetne povezanosti i međuzavisnosti tematike koja se obrađuje u radu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari