Odlomak

UVOD

Putnički automobil je polovinom ovog veka prokrčio sebi put i zauzeo značajno mjesto u raspodjeli putovanja stanovnika. Vozilima je neophodno obezbjediti namjensku površinu za parkiranje. Nedostatak ovih površina izaziva niz problema, kao što su: nepropisno parkirana vozila, smanjena propusna sposobnost ulice i raskrsnice, zauzetost površina namjenjenih kretanju pješaka i ugroženost bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

U cilju poboljšanja funkcionisanja parkiranja i usaglašavanja potreba za parkiranjem sa pojavama dinamičkog saobraćaja i opštih tendencija razvoja urbanih sredina, neophodno je izvršiti istraživanje sistema parkiranja. Tek na osnovu adekvatno sprovedenog istraživanja i izvedenih zaključaka moguće je pristupiti formiranju koncepta gradske politike parkiranja.

Stalni porast broja zahtjeva za parkiranjem direktna je posljedica:

 • koncetracije brojnih aktivnosti u centralnim gradskim zonama;
 • promjene načina i stila života;
 • povećane mobilnosti stanovništva;
 • velike zastupljenosti individualnog saobraćaja u ukupnoj saobraćajnoj strukturi mehanizovanih načina kretanja.

Postojeće gradske saobraćajnice i kapaciteti parkirališta imaju sve manje mogućnosti da prihvate ovakav priliv vozila i zahtjeva za parkiranjem. Sa druge strane, u interesu razvoja grada ne mogu se neograničeno stvarati novi kapaciteti, već se mora težiti da se postojeće parking površine optimalno iskoriste. Uspeh mera upravljanja parkiranjem podrazumeva analizu trenutnog stanja, obuhvatajući sve relevantne grupe korisnika i način korišćenja raspoloživih parking prostora.

Pored kategorije mobilnih korisnika parking mjesta, čiji su zahtjevi za parkiranjem povezani sa radnim mjestom, privatnim poslovima, kupovinom, zabavom i dr. U gradovima je zastupljena kategorija korisnika čiji su zahtjevi za parkiranjem povezani sa mjestom stanovanja. Sam karakter grada je takav da je veoma teško definisati granicu između lokacija parkirališta čiji su korisnici stanari i lokacija na koje korisnici vozilom dolaze iz drugih razloga.

Kako bi se pristupilo rješavanju problema parkiranja u gradu, neophodno je sprovesti studijsko istraživanje, u okviru koje je potrebno sagledati, utvrditi i definisati:
Prostor i vremensko trajanje istraživanja;

 • Karakteristike (determinante) parkiranja u postojećim uslovima organizacije sistema na odabranim lokacijama (uzrok, trajnost,koncentracija i obrt parkiranja) ;
 • Mišljenje korisnika o kvalitetu postojećeg sistema i budućim pravcima razvoja i unapređenja;
 • Ciljeve i zahtjeve interesnih grupa prema sistemu parkiranja (gradskog organa uprave, preduzeća koje upravlja parkiranjem i korisnika) ;
 • Model optimalne organizacije sistema parkiranja;
 • Režim parkiranja sa pripadajućim zonama;
 • Tarifni sistem i sistem naplate;
 • Mogućnosti povećanja broja parking mjesta u centralnoj zoni sistemima tehničko – regulativnih mjera i izgradnjom i uređenjem novih parking prostora;
 • Potrebu izgradnje parking garaža, njihov prostorni razmještaj i dinamiku izgradnje;

Razvoj i unapređenje sistema parkiranja u funkciji opšte prihvaćene saobraćajne politike grada.

Studijom je neophodno utvrditi osnovne karakteristike parkiranja na parkiralištima. Potrebno je utvrditi uzroke parkiranja, prostornu i vremensku distribuciju vozila u zavisnosti od svrhe putovanja, kao i prihvatljive distance pješačenja korisnika parkirališta, za uslove grada. Da bi se do tih podataka došlo, pored snimanja na terenu, potrebno je izvršiti i anketu korisnika parkirališta nad reprezentativnim uzorkom.

Posebno mesto u Studiji treba da zauzme analiza potencijalnih lokacija za uređenje novih parkirališta i izgradnju „fast“ parkova. Potrebno je izvršiti identifikaciju mogućih lokacija koje je moguće uključiti u sistem parkiranja i ostvarive kapacitete na njima, te utvrditi rangove prioriteta za realizaciju.

Pored ovih zadataka, neophodno je definisati i ostale mjere za unapređenje sistema parkiranja vozila, za koje se tokom analize utvrdi da mogu biti od značaja za dalji razvoj odnosa u oblasti parkiranja.

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SISTEMA PARKIRANjA SA NAPLATOM KORIŠTENjA

Na uličnim frontovima, parkiralištima i garažama vrši se naplata parkiranja. Regulisane površine i objekti za parkiranje su obilježeni vertikalnom i horizontalnom signalizacijom i opremljeni automatima za naplatu parkiranja.

Područje grada može biti podjeljeno na dve ili više tarifnih zona u kojima se sprovodi naplata parkiranja u određenom vremenskom periodu tokom radnih dana i subotom. U većini gradova se nedeljom obično ne vrši naplata parkiranja.

Parking mjesta mogu da se nalaze na uličnim frontovima na kojima se vrši naplata parkiranja i na parkiralištima. Osim uličnih frontova i parkirališta, korisnicima su na raspolaganju i parking garaže.

Kako stanovnici predstavljaju povlašćenu kategoriju korisnika oni mogu kupiti povlašćenu parking kartu (SPK) koja se izdaje od strane Odsjeka za parkinge i garže. SPK se može kupiti na mesečnom i godišnjem nivou. Posjedovanje pretplatnih karata pruža mogućnost onim korisnicima koji imaju potrebe za čestim korišćenjem parkirališta da to čine bez potrebe za svakodnevnim uplatama naknada za njihovo redovno korišćenje. Vlasnici pretplatnih karata oslobođeni su administrativnih ograničenja u pogledu maksimalno dozvoljenog vremena zadržavanja vozila na parkiralištima. U sistemu pretplatnih karata predviđene su pretplatne karte za sve tarifne zone. Posedovanje pretplatne parking karte ne podrazumjeva rezervaciju parking mjesta.

Kategorija korisnika za koju se takođe izdaju znakovi pristupačnosti su invalidi, oni su izuzeti od naplate parkiranja. Znakove pristupačnosti za invalide izdaje MUP RS. Na osnovu Rješenja o invalidnosti.

Takođe se izdaju karte za pravna lica (to su rezervisana parking mjesta, zakupnjena od strane privatnih preduzetnika na vremenski period od godinu dana).

 

 

 

Način naplate parkiranja

Parkirališta mogu biti uređena za parkiranje vozila na ulici i van ulice. Parkirališta van ulice mogu biti otvorenog i zatvorenog tipa. Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog saobraćajne situacije nije moguće fizičkim preprekama zatvoriti. Zatvorena parkirališta su parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza vozila mogu fizički zatvoriti, a da se ne remete normalni tokovi saobraćaja. Parkirališta mogu biti stalna i privremena.

Parkirališta moraju biti označena sabraćajnom signalizacijom u skladu sa propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati oznaku o vremenu naplate parkiranja, cijeni, oznaku zone kao i brojeve telefona za plaćanje putem CMC.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese