Odlomak

UVOD
Kako je čovek svojim pronalascima poboljšavao sredstva za rad i povećavao proizvodnju tako se vremenom pojavila i potreba da se ubrza i komunikacija između učesnika u procesu poslovanja. Ova oblast, nazvana elektronsko poslovanje nastala je početkom sedamdesetih godina prošlog veka da bi ekspanziju doživela u poslednjih desetak godina ovog veka. Danas je gotovo nemoguće zamisliti uspešnu kompaniju ili uspešnog poslovnog čoveka koji u svom poslovanju ne koristi informacione tehnologije i kroz elektronsko poslovanje korišćenjem Interneta i ostalih informacionih tehnologija pospešuje trgovinu i poboljšava performanse organizacije.
Tehnološki razlozi za prihvatanje elektronskog poslovanja vezani su pre svega za poboljšanje performansi organizacije i njenog što boljeg uspeha u sferi u kojoj posluje.
Elektronsko poslovanje se može posmatrati sa raznih aspekata. Pa tako sa aspekta komunikacija predstavlja isporuku informacija, proizvoda i usluga i elektronsko plaćanje korišćenjem informacionoh tehnologija, računarskih i drugih komunikacijskih mreža. Sa poslovnog aspekta predstavlja primenu tehnologije u svrhu automatizacije poslovanja. Kada se posmatra sa apekta usluga omogućava smanjenje troškova poslovanja uz istovremeno povećanje brzine i kvaliteta usluga.
Preduzeća koja koriste e-poslovanje sebi omogućavaju konkurentnije poslovanje i veću šansu opstanka na tržištu i unutrašnju i spoljnu integraciju preduzeća. Unutrašnju u smislu da je omogućeno trenutno slanje dokumenata u sve delove preduzeća i povratna informacija iz bilo kog dela preduzeća, i spoljašnju u smislu komunikacije sa poslovnim partnerima.
Upravo u materiji iznetoj u ovom radu sam pokušao da pojasnim neke od oblika spoljne integracije preduzeća kroz modele poslovanja na Internetu B2B (business to business) biznis prema biznisu i B2C (business to customer) biznis prema kupcu.
Rad je podeljen u tri celine. U prvom delu sam dao pojmovne odrednice elektronskog poslovanja, zatim u drugom i trećem delu obradio modele poslovanja B2B i B2C i varijante u kojima se ovi modeli mogu javiti u praksi.
Po pitanju korišćenja literature za izradu rada oslonio sam se najpre na predmetni udžbenik, a zatim i na izvore sa Interneta i ostale pisane izvore za koje sam smatrao da svojom sadržinom i iznetim tezama mogu dati doprinos kvalitetu ovog rada.
Na kraju ovog uvoda, nadam se da je izložena materija na adekvatan način pojasnila određene pojmove vezane za modele e-poslovanja i odgovorila zahtevima teme.

 

 

 

POJAM ELEKTRONSKOG POSLOVANJA
Tradicionalno poslovanje zasnovano je na korišćenju strukturiranih papirnih dokumenata u prethodno definisanoj i opšteprihvaćenoj komunikaciji između učesnika u procesu poslovanja. Naime, poslovanje predstavlja razmenu roba i usluga, najčešće za novac. U tom pogledu, u celokupnom procesu poslovanja učestvuju različiti subjekati sa određenim ulogama: proizvođači, prodavci i kupci, a ceo proces se ostvaruje u okviru elemenata tradicionalnog poslovanja i to:

  • Bitno je raspolagati odgovarajućim proizvodom ili uslugom, pri čemu se do njega dolazi samostalnim organizovanjem proizodnje ili korišćenjem određenog sistema nabavke direktno od proizvođača ili veleprodaje;
  • Mesto na kojem će se vršiti prodaja – pri čemu to može biti na različite načine urađeno prodajno mesto (trgovina, poslovni centar, i sl.)
  • Potrebno je da postoji način na koji će potencijalni kupci doći do prodajnog mesta, tj. potrebno je da postoji tržište;
  • Mogućnost primanja zahteva za kupovinu;
  • Mogućnost primanja novca – gotovog novca, čekova, i slično;
  • Isporuka roba i usluga u dogovorenim rokovima. Mnogi vidovi poslovanja intergišu isporuku i transport robe, te je ovaj segment bitan u pogledu zaokruživanja celokupnog poslovnog procesa;
  • Garancije, tj. prihvatanje povrata kupljene robe u odgovarajućem roku;
  • Servis ili tehnička podrška za isporučenu robu ili usluge.

Ovo su samo neki od bitnijih elemenata tradicionalnog poslovanja, a oni mogu biti obuvaćeni i elektronskim poslovanjem, jer upravo se e-poslovanje nadograđuje na tradicionalno, kao njegova modifikacija. Veze tržišta kreirane su na osnovu razmene proizvoda, usluga i novca. Elektronsko poslovanje dodaje i novi elemanat – informacije.
Poslovanje u kome se poslovne transakcije prevashodno ostvaruju elektronskim putem danas poznato pod imenom elektronsko poslovanje (e-business) pojavilo se još početkom sedamdesetih godina prošlog veka ali je ubrzani razvoj doživelo u poslednjih desetak godina

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari