Odlomak

U V O D

Hartije od vrednosti su isprave o izvesnom imovinskom pravu,najčešće o isplati određene sume novca,pri čemu je ovo pravo usko povezano sa ispravom, i to u tolikoj meri da je vršenje prava uslovljeno držanjem isprave.

S obzirom na odnos posla koji postoji između posla povodom koga je hartija od vrednosti izdata i same hartije od vrednosti ,mogu da se jave dve situacije. Kada se kod hartije od vrednosti može videti svrha,cilj,osnova povodom koje je hartija izdata,onda se kaže da tu dolazi do izražaja princip kauzalnosti. Kada se pak nemože videti veza između osnovnog posla hartije od vrednosti ,onda se kaže da u ovom slučaju dolazi do izražaja apstraktnosti. Hartije od vrednosti se dele na :hartije na ime,na donosioca i po naredbi. Između ostalog u hartije od vrednosti po naredbi spada ček o čemu če u daljnem tekstu biti reči.

 

 

 

ČEK

POJAM I ZNAČAJ ČEKA

Ček je hatrija od vrednosti po naredbi i predstavlja pismeni dokaz izdavaoca čeka-trasanta-upućen trasatu ,kod kojeg ima pokriće,da iz tog pokrića isplati određenu sumu navca imaocu čeka ili samom trasantu.Ček se upotrebljava kao sredstvo plaćanja,pri čemu se izbegava upotreba gotovog novca,makar samo privremeno.Ček je prema tome platežno sredstvo i on se reguliše posebnim propisima iako se na njega primenjuje i propis meničnog prava¹.
Ček ima široku primenu u privredi,u paltnom prometu.On služi kao pogodan instrument plaćanja u unutrašnjem ,a i u međunarodnom platnom prometu,jer se upotrebom čeka sve više potiskuje upotreba gotovoga novca u prometu,plaćanje u gotovom.Novčana sredstva vlasnici deponuju kod banke umesto dai sami čuvaju.Time se ona bolje čuva ,a njihovi vlasnici dobijaju izvesnu kamatu.Na taj način kod banke se koncentrišu velika novčana sredstva koja ona može da investira u proizvodnju,u razne grane privrede.Tako se korišćenjem čeka postižu znatne uštede ,jer se izbegava slanje gotovog novca.koje je uvek mnogo skuplje ,smanjuje se rizik skopčan s prenosom novca u drugo mesto,novčani promet je jednostavnijii jeftiniji.Najzad upotreba čeka smanjuje mogućnost grešaka pri isplati.

 

 

 

 
SASTOJCI ČEKA

Ček predstavlja kao i menica strogo formulisanu pismenu ispravu koja mora da sadrži zakonom propisane sastojke.Svaki ček mora da sadrži ove bitne sastojke:

  • označenje da je osnovna isprava ček mora biti napisano u samom slogu isprave
  • bezuslovni uput da se plati određena suma novca iz trasantovog pokrića
  • ime trasanta,tj.lice koje treba da plati označenu sumu novca
  • mesto plaćanja
  • datum i mesto izdavanja čeka
  • potpis izdavaoca čeka

Označenje da je isprava koja je u pitanju ček,potrebno je da bi potpisnici znali kakav je pravni posao u pitanju. Nalog za isplatu kod čeka mora biti bezuslovan iz istih razloga kao i kod menice.On mora glasiti na plaćanje određene sume novca ,pri čemu se ima navesti i pokriće iz koga se ova suma ima isplatiti. Ime trasata ,je veoma važan element čaka i to je lice koje treba da ispati čekovnu sumu. Mesto plaćanja mora biti navedeno u čeku da bi se tačno znalo u kome mestu imalac čeka ima da prezentuje ček na isplatu. Datum i mesto izdavanja su važni uglavnom iz tih razloga kao i kod menice.Naime prema datumu i mestu izdavanja se određuje rok za prezentaciju čaka na isplatu. Potpis trasanta na čeku ima krupan značaj kao i kod menice.Naime trasant svojim potpisom preuzima obavezu za isplatu čeka i odgovornost da u trenutku izdavanja čeka ima pokriće kod trasata iz koga se ima isplatiti čekovna suma.
Princip stroge forme važi i za ček,ček mora imati sve navedene bitne sastojke i oni se po volji stranaka nemogu menjati ili izostaviti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese