Odlomak

1. Šta je država i koji su njeni elementi?
Sa pravnog aspekta, država je sistem ljudi i funckija koji stvaraju pravila obaveznog ponašanja, a njihovu primenu obezbedjuju prinudnom snagom kojom raspolažu.

Elementi države su:
– vlast
– teritorija
– stanovništvo

2. Šta je osnovni zadatak države?
Vladavina prava. Koncepcije o pravnoj državi i vladavini prava počivaju na ideji da je osnovna funkcija države upravljanje javnim poslovima. Početkom 20. veka dolazi do uobličavanja ove ideje i država predstavlja organizaciju koja ima tzv. socijalnu funkciju i njen osnovni zadatak se ogleda u pružanju javnih usluga građanima. Država ovo postiže vršeći vlast Vršenje vlasti, sa svoje strane, sastoji se u donošenju i primjeni prava.

3. Šta je pravo i ko ga donosi?
naša pravna teorija je takvo shvatanje usvojila i pravo definisala kao skup pravila ponašanja u društvu čiju primjenu obezbjeđjuje država svojim aparatom za fizičko nasilje, a koja služe za održavanje onog načina proizvodnje koji je u interesu vladajuče klase.
Danas na razvoj prava vrlo veliki uticaj ima i medjunarodna zajednica i to u osnovi u dva pravca. Jedan se sastoji u formiranju opštevažećih civilizacijskih standarda. Drugi pravac je normativna djelatnost (donošenje prava) same međjunarodne zajednice koja je sve razvijenija.

4. Šta su društvene norme?
Društvene norme u širem smislu predstavljaju ukupnost normi – pravila ponašanja u datcm društvu. U užem smislu, negativno deflnisane, to su sve one norme koje nisu pravne, odnosno čiju primjenu, kako je već rečeno, ne obezbjedjuje država svojim aparatom za fizičku prinudu.

5. Običaji i moral.
U toku cijelog trajanja prvobitne zajednice životne funkcije društva oddjale su se u okviru organizovanih zajednica, čiji su unutrašnji odnosi izmeđju ljudi bili regulisani običajima. Prema tome, običaji se javljaju kao prvobitni oblik društvenih normi besklasnog društva i zadržavaju se sve do današnjih dana u svojstvu dopunskih pravila o ponašanju ljudi. Običaji su društvena pravila ponašanja koja nastaju dužim ponavljanjem odredjenih odnosa jedne grupe ljudi cime se u svijesti pojedinaca iz takve grupe ljudi formira shvatanje o nužnosti takvog postupanja.
Moral predstavlja jedan od oblika društvene svijesti koja nataje onda kada čovjek svoju individualnost počinje da uskladjuje sa zahtjevima zajedničkog života sa drugim ljudima. Predstava o dobru i zlu predstavlja postojanje mjerila i kriterijuma usvojenih od strane jedne za sebe uzete zajednice i prema kojima se ljudska djelovanja ocjenjuju kao ‘’dobra” i “zla”. Izraz etika, moral, otuda često označava skup načela, moralnih pravila, društvenih normi često veoma različitih kod pojedinih grupa istog društva. Za razliku od pravnih pravila na moralne norme sankcije primjenjuje neorganizovano društvo najčešće u obliku javne osude.
6. Pojam i elementi pravne norme.
Pravila ponašanja čiju primjenu obezbjedjuje država jesu pravne norme.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 8 stranica
  • Poslovno pravo Post.dipl. Milena Ilić
  • Školska godina: Post.dipl. Milena Ilić
  • Skripte, Pravo
  • Crna Gora,  Herceg Novi,  Fakultet za menadžment u Herceg Novom  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari