Odlomak

Apstrakt
Pranje novca je u uslovima globalizacije i liberalizacije
postalo problem koji zahteva saradnju među državama
i donošenje mera za njegovo suzbijanje ne samo
na nacionalnom, već i međunarodno-pravnom i na
nadnacionalnom nivou. Nakon pregleda najznačajnije
regulative na nacionalnom, međunarodno-pravnom i
nadnacionalnom nivou koja se odnosi na pranje novca,
autor objašnjava faze pranja novca – polaganje, prikrivanje
i integraciju. Uz to, pažnju posvećuje sistemu
analize zasnovanom na proceni rizika, kao vrlo važnom
mehanizmu otkrivanja i sprečavanja pranja novca. Centralni
deo rada odnosi se na pranje novca u osiguranju.
Autor objašnjava postupak pranja novca u osiguranju i
navodi primere iz prakse. Na kraju je predstavljeno stanje
u Srbiji i ukazano da iako zakon sadrži dobra rešenja
u pogledu sprečavanja pranja novca, u praksi se često
ne sprovode uvek, pa bi takvu praksu trebalo menjati.
U radu je korišćen uporedno-pravni i analitički metod.
Ključne reči: pranje novca, osiguranje, sistem zasnovan
na proceni rizika

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Osiguranje

Više u Skripte

Komentari