Odlomak

Predmet rada predstavlja analiza pregovora koji prethode zaključenju ugovora o me- đunarodnoj prodaji robe. Pregovori mogu imati uticaja, kako na tumačenje ugovora, ukoli- ko se ugovor zaključi, tako i na odgovornost pregovaračkih strana u slučaju prekida pregovo- ra. Na odgovornost pregovarača za prekid pregovora primenjuje se merodavno materijalno pravo na koje upućuju kolizione norme ili pravo koje su pregovarači sporazumno predvide- li. U cilju ostvarenja pravne sigurnosti i predvidljivosti pravnih posledica prekida pregovora, preporučljivo je da, u slučaju postojanja složenih, finansijski intenzivnih i dugotrajnih prego- vora o međunarodnoj prodaji robe, pregovarači unapred ugovore merodavno pravo za tok i prekid pregovora. Kada je ugovor o međunarodnoj prodaji robe zaključen, merodavno pravo za sam ugovor odnosi se i na tumačenje ugovora. Pomenuta pitanja u radu su detaljno raz- motrena.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Privredno pravo -
  • Školska godina: 2022
  • Naučni radovi, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet   REVIJA KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA br. 1/2021

Više u Naučni radovi

Više u Pravo

Komentari

Click to access the login or register cheese