Odlomak

Seminarski/Naučni/Stručni radovi
Izrada seminarskih/stručnih/naučnih radova podrazumeva aktivnost istraživanja. Kako reč ‘istraživanje’ kod mnogih na prvi pogled izaziva zazor, zebnju ili čak strah od neuspeha, potrebno je da se prisetimo da je istraživanje zapravo deo naših svakodnevnih aktivnosti, kako u učionici, tako i van nje. Pronalaženje restorana sa dobrom hranom, odabir filma koji planiramo da vidimo ili knjige koju želimo da pročitamo i sl., podrazumevaju primenu određenih tehnika koje nam omogućavaju da napravimo najbolji mogući izbor. I svaki put kada pomislimo na probleme vezane za zaštitu čovekove okoline, na alkoholizam i narkomaniju kod mladih, na problem upisa u gimnaziju ili na fakultet, ili na problem zapošljavanja mladih,zapravo dotičemo potencijalne teme za istraživanje, teme čija se obrada može pretočiti u pisanu reč u obliku istraživačkog, to jest, seminarskog/naučnog/stručnog rada.

U ovom tekstu ponudićemo vam određeni broj tehnika korisnih pri pisanju seminarskog/naučnog/stručnog rada. Pokušaćemo da vam ukažemo na korake koji vam mogu pomoći u pripremi za pisanje rada, iznalaženju i korišćenju različitih izvora pri pisanju rada, prikupljanju podataka, pripremi beležaka, obradi građe, dokumentovanju izvornika, pripremi radne verzije teksta, reviziji, izradi bibliografije, fusnota (to jest, beležaka na dnu strane), itd. Vi ćete se, svakako, prvo susresti sa potrebom (uslovljenom nastavnim planovima i programima) da u okviru nastave određenih predmeta na univerzitetu pišete seminarske radove. Kasnije, ukoliko nastavite da se bavite akademskim radom, ili kada uplivate u dublje vode odabrane profesije, gotovo je izvesno da ćete, jednom ili više puta, biti u situaciji da pišete naučne, to jest, stručne radove.

Kakva je razlika između ove tri vrste pisanih radova koje pominjemo od samog naslova teksta? Seminarski rad treba shvatiti kao deo obrazovnog procesa, kao mogućnost da kroz
samostalnu istraživačku delatnost naučite nešto više, detaljnije, o temi vezanoj za neki od predmeta čiju nastavu pohađate, kao i mogućnost da svoja nova znanja u okviru časova seminara podelite sa svojim kolegama. Teme kojima ćete se baviti u toku tog procesa su u najvećem broju slučajeva već veoma detaljno obradili drugi autori, u našem slučaju eksperti u o oblasti jezika i lingvistike. Dakle, budite spremni da ćete se u izradi seminarskih radova, barem onih prvih, pre svegausredsrediti na sistematizovanje i jasno predstavljanje obrađenog  materijala.
Naime, od vas se očekuje da detaljno pregledate postojeću literaturu na određenu temu (koju birate sa liste tema koje vam nudi nastavnik, ili, na kasnijim godinama studija, birate sami u skladu sa vašim interesovanjima iz određenih oblasti koje se obrađuju nastavnim planom i programom), da napravite kritički izbor izvornika koje ćete koristiti pri pisanju rada, i da na logičan, pregledan i informativan način predstavite činjenice u vezi sa temom kojom se bavite vašoj ciljnoj publici, a sve to uz poštovanje međunarodnih konvencija u vezi sa grafičkim izgledom i predstavljanjem podataka u radu.  Naučni radovi, međutim, predstavljaju rezultat dugogodišnjeg bavljenja određenom naučnom disciplinom, to jest, uskom oblasti određene naučne discipline, i oni treba da nose informacije i činjenice koje do tada široj naučnoj javnosti nisu bile poznate. Dakle, naučni radovi su ne samo informativni, oni po definiciji sadrže i značajne pomake u poimanju određenih naučnih pitanja, nude nova rešenja, nove metode i tehnike za pristup određenim problemima od značaja za određenu naučnu oblast, pretpostavke za definisanje teorijskih modela, ili potvrdu istih na osnovu širokog spektra činjenica koje je utvrdio, proverio i definisao autor naučnog rada.

Stručni, ili radovi vezani za određene profesije, nemaju naučnu vrednost u najužem smislu. Oni se pišu sa ciljem da se stručnoj publici, pre svega kolegama iz iste oblasti, predstave novi trendovi u procesu obavljanja određenih aktivnosti, unapređenja već postojećih tehnika i metoda, kao i nove tehnike i metodi koji određenoj stručnoj grupaciji možda nisu do tada poznati, a koji nude značajno poboljšanje uslova i rezultata rada. Na primer, u jednoj oblasti primenjene lingvistike, koja se kod nas najčešće naziva metodikom nastave stranih jezika,
stručni radovi obraćaju se pre svega profesorima i nastavnicima stranih jezika koji u svojoj nastavničkoj praksi nemaju uvek mogućnosti da ostanu u toku sa najnovijim trendovima i dostignućima u nastavi stranih jezika (primena novih metoda i tehnika u nastavi, zasnovanih na određenim teorijskim dostignućima vezanim za nova znanja u oblasti teorije učenja, psiholingvistike, itd.) Naučni i stručni radovi često sadrže apstrakt/rezime na jeziku na kome su pisani, ili na nekom od svetskih jezika, kao i listu ključnih reči koja omogućava da se oni na najprecizniji način katalogiziraju kako u štampanom formatu (u obliku fiša u katalozima priređenim prema ključnim rečima), tako i u elektronskim bazama podataka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari