Odlomak

UVOD
Pronalazačko pravo, regulisano Zakom o patentima 2004. godine, kojim se uspostavlja sistem pravnih normi koje regulišu pravnu zaštitu rezultata pronalaska. Pod pronalaskom se smatra neko novo tehničko rešenje, koje ima inventivni karakter i primenjivo je. Patent je stoga pravno zaštićen pronalazak. Prava pronalaska postoje samo ukoliko su priznata. Postupak priznavanja ima tri faze: podnošenje prijave, ispitivanje sadržaja prijave i donošenje rešenja o priznavanju ili odbijanju traženog prava, registrovanje priznatog prava i izdavanje isprave o priznatom pravu. Ovim zakonom pronalazaču su garantovana i imovinska i moralna prava. Imovinska prava su kompleksna i obuhvataju: prava korišćenja svog pronalaska; prava stavljanja u promet; prava raspolaganja. Takođe, Zakon o patentima iz 2004. godine predviđa i veću sigurnost i zaštitu pronalazača, kao i mere protiv falsifikovanja i piraterije. Ovo pravo oročeno je na 20 godina i prestaje neplaćenjem taksi, odricanjem prava, ukidanjem priznatog prava, oglašavanjem ništavnim rešenjima o priznavanju prava ili smrću.
U ovo spadaju i tehničke inovacije koje se odnose na racionalnizaciju, u smislu primene poznatih sredstava u cilju ostvarivanja boljih efekata u proizvodnji. Takođe imamo i Know how, kao skup praktični znanja i iskustava, koji se kao takvi mogu primeniti u industriji ili zanatskoj proizvodnji. Know how je nematerijalnog karaktera, pa se u nekoliko razlikuje od ostalih prava industrijske svojine. Oni takođe moraju biti tajni, predstavljati neki novitet i ostvarivati ekonomski interes, koji poslovnog subjekta čini konkurentnijim na tržištu.
Slobodno tržiše i zaštita od nelojalne konkurencije zahteva i efikasan sistem zaštite industrijske i intelektualne svojine. Sa razvojem ekonomije znanja, pravo intelektualne svojine postaje novo pravo koje nastoji da efikasno zaštiti duhovne tvorevine i zakonski reguliše prava njihovih tvoraca. Otuda imamo pravo industrijske svojine i autorsko pravo, kao dva posebna prava. Pravo industrijske svojine odnosi se na regulisanje pojava vezanih za pronalazaštvo, znake razlikovanja i suzbijanje nelojalne konkurencije. Takođe, imamo i autorsko pravo koje obuhvata odnose u vezi sa stvaranjem i korišćenjem intelektualnih tvorevina u oblasti književnosti, nauke i umetnosti.
,,Patent je pravo koje se priznaje za pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike,koji je nov,koji ima inventivni nivo i koji je industrijski primenljiv.”

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese