Odlomak

 

 

UVOD

Razvoj putnog saobraćaja nemoguće je odvojiti od razvoja čoveka, proizvodnje i društva u celini. U praistoriji čovek nije imao potrebu za saobraćajem jer se nije bavio proizvodnjom. Saobraćaj nastaje u trenutku kada čovek počinje da prenosi hranu do svog staništa. Povećanjem produktivnosti rada u robovlasničkom periodu povećava se potreba za saobraćajem. Nagli rast putnog saobraćaja javlje se u periodu izmedju XV i XVIII veka kada dolazi do razvoja gradova, trgovine i manufakturne proizvodnje. Najbitniji trenutak za razvoj putnog saobraćaja je kraj XVIII veka kada nastaju prva vozila, parne diližanse. Od tog trenutka do danas putni saobraćaj ima neizmeran značaj za prosperitet svakog društva i čoveka.
Put, kao građevinski objekat koji služi za kretanje i prevoz ljudi i materijalnih dobara sa jednog mesta na drugo prati razvoj putnog saobraćaja.
Putevi predstavljaju element tehničke baze (stabilna postrojenja) u sistemu putnog saobraćaja i od njihovog stanja i stepena modernizacija umnogome zavisi i razvoj kompletnog putnog saobraćaja. Tehničke karakteristike, projektovanje i izgradnja puteva se kroz istoriju stalno menjaju. Putevi neprestano trpe promene i u stalnom su razvoju da bi mogli da prate potrebe savremenog društva.

1. KLASIFIKACIJA I KARAKTERISTIKE PUTEVA

Put jeste izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i drugim propisima.
Javni put jeste put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadležnog organa.

Razvojem motornih vozila i građenjem puteva došli su do izražaja elementi po kojima se putevi međusobno razlikuju, tako da danas imamo više klasifikacija puteva, koje se rade na osnovu različitih kriterijuma:

– GEOPOLITIČKI (prema društveno-privrednom značaju),
– EKSPLOTACIONI,
– TEHNIČKI kriterijum.

A – GEOPOLITIČKI KRITERIJUM

Prema ovom kriterijumu putevi se dele na:
– magistralne,
– regionalne i
– lokalne.

Magistralne putevi su međunarodni i drugi javni putevi koji povezuju velike gradove i vezuju privredna područja u različitim regionima.

Regionalni putevi povezuju relativno bliska privredna područja u okviru određenih regiona i u isto vreme obavljaju distribuciju prometa i napajanja magistralnih cesta.

Lokalni putevi su javni putevi koji povezuju sela i naselja na području opština i pripadaju užem regionalnom području.

B – EKSPLOATACIONI KRITERIJUM

Prema eksploatacionom kriterijumu imamo tri klasifikacije, i to:
– prema vrsti saobraćaja za koji su namenjeni,
– prema veličini saobraćajnog opterećenja i
– prema nameni i saobraćajnom značaju.

Prema vrsti saobraćaja za koji su namenjeni, putevi se dele na:
– puteve za isključivo motorni saobraćaj i
– puteve za mešoviti saobraćaj.

Putevi za motorni saobraćaj imaju veliku saobraćajnu važnost, na njima je dozvoljen saobraćaj samo za motorna vozila. U ove puteve spadaju auto put, većina magistralne putne mreže kao i najopterećenije deonice regionalnih puteva.

Auto putevi predstavljaju najvišu klasu javnih puteva. To su saobraćajnice koje su namenjene isključivo brzom motornom saobraćaju, sa dva odvojena kolovoza za svaki smer na kojima vladaju uslovi neprekinutih saobraćajnih tokova, sa razdelnom trakom između smerova, obaveznom zaustavnom trakom za svaki smer i sa denivelisanim raskrsnicama.
Režim kontrolisanog pristupa sa visokim stupnjem sigurnosti, udobnosti i brzine, ostavaruje se propisanim konstruktivnim rešenjima, zbog čega auto put ne posmatramo kao zbir kolovoznih traka, već tehničko-tehnološki sistem sa nizom infrastrukturnih elemenata kao što su: naplatne stanice, pumpne stanice, moteli (restorani), parkirališta (odmorišta), rasveta, sigurnosni sistem, zaštite od buke, informacioni sistem, horizontalna i vertikalna signalizacija itd.

Putevi za mešoviti saobraćaj namenjeni su za kretanje svih vrsta putnih vozila i drugih učesnika u saobraćaju (npr. Pešaci, biciklisti, zaprežna vozila).
Putevi ovoga ranga projektuju se prema kriterijumima koji proističu iz vozno-dinamičkih karakteristika nabrojanih vrsta saobraćaja.
U ovu kategoriju spadaju manje opterećeni regionalni i svi lokalni putevi.

Prema veličini saobraćajnog opterećenja izraženog prosečnim godišnjim, dnevnim saobraćajem (PGDS), tj. brojem motornih vozila koji se na kraju planskog perioda očekuje na putu u toku 24 sata.
Putevi se dele se dijele u pet (5) razreda (Tabela 1).
U prvi razred spadaju auto putevi čije opterećenjeu pravilu treba da iznosi više od 15 000 vozila/dan, sa više od 2 000 teretnih vozila.
Vrijeme za koje se projektuju nove ili poboljšavaju postojeće javne ceste, predstavlja planski period koji iznosi 20 godina za nova građenja, a za rekonstrukcije postojećeih cesta 5-20 godina.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese