Odlomak

1. Uvod

U ovom seminarskom radu bavićemo se temom koja se bavi proučavanjem različitih načina stimulisanja potrošača i kupaca. Tržište je mesto gde se sučeljavaju ponuda i tražnja. Na tom mestu se vodi borba između konkurenata u pridobijanju potencijalnih kupaca a kasnije i potrošača. Postoje različiti načini da se pridobije njihova pažnja za određenim proizvodima, i kako bi oni kasnije postali naši stalni tj. lojalni kupci. Da bi mogli da uđemo u fazu stimulacije, prvo je potrebno da postoji tražnja za određenim proizvodom. Pod tražnjom se podrazumeva određena količina i vrsta materijalnih dobara i usluga koju su kupci spremni da kupe po odgovarajućoj ceni. Perspektiva preduzetničkog posla je u kombinacijama. U poslovnom nadmetanju na tržištu, pobeđuju oni koji znaju da procenjuju prilike i vešto kombinuju različite činioce, uticaje i sredstva delovanja. U nastavku ovog rada pokušaćemo detaljnije da objasnimo i navedemo neke od načina stimulisanja potrošača i kupca za kupovinom određenih proizvoda.

2. Proizvod

Proizvod je rezultat čovekove prozvodne aktivnosti koja ima za cilj stvaranje novih predmeta ili ulsuga pogodnih za podmirenje ekonomskih, ličnih ili društvenih potreba. Proizvod možemo posmatrati u širem i užem smislu. U širem smislu on je izlazni rezultat funkcionisanja bilo kog organizacionog sistema, a u užem smislu posmatra se kao rezultat procesa prizvodnje, koji može biti: • Količina proizvedenih predmeta (stvari) određenog kvaliteta, koja je podesna za podmirenje nekih ljudskih ili društvenih potreba, • Usluga, kvantitativno i kvalitativno određena, koju jedino preduzeće ili pojedinac pruža drugome, a kojim se podmiruje određena potreba. Proizvod je sve ono što se može ponuditi tržištu da bi izazvalo pažnju, nabavku ili potrošnju, upotrebu, a što bi moglo zadovoljiti neku želju ili potrebu. O dimenzijama proizvoda mora se voditi računa prilikom njegovog uvođenja u proizvodni program. Suština proizvoda pri tome je najbitnija, i ona se posmatra kroz davanje odgovorana pitanje: šta je ustvari ono što kupac želi da kupi. Menadžeri kozmetičkih fabrika ističu: u sovojim fabrikama proizvodimo proizvode a u svojim prodavnicama potrošačima prodajemo pravo na nadu. Suština proizvoda treba da bude materijalizovana. Hleb, novine,cigarete, nameštaj, automobil, u stvari su materijalizovani proizvodi.Svi ovi proizvodi, ako su materijalizovani, imaju određene karakteristike kao što su dizajn, kvalitet, pakovanje, marka, servis, garancija itd. Uloga proizvoda kao instrumenta marketing miksa je vrlo značajna jer preko njega preduzeće usklađuje svoje mogućnosti sa potrebama i zahtevima kupaca, odnosno potrošača.  Preduzeće treba da ima proizvod ili uslugu koja adekvatno zadovoljava potrebe kupaca, efikasnije nego usluge i proizvodi drugih preduzeća. Proizvod nastaje kao rezultat napora svih zaposlenih u preduzeću da se odgovori zahtevima i potrebama tržišta. Proizvod se može definisati kao sve ono što se može ponuditi tržištu da izazove pažnju, kupovinu, korišćenje ili potrošnju, dakle sve ono što može da zadovolji potrebe i želje potrošača za proizvodima. Za marketing je od posebnog značaja slika koju kupac ima o proizvodu, s’obzirom da proizvod mora zadovoljiti određene potrebe da bi bio prihvaćen na tržištu. Zato je posebno važno da svako preduzeće proizvodi ono što maksimalno zadovoljava potrebe kupaca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari