Odlomak

UVOD
Normalno obavljanje svih funkcija države zavisi od brojnih faktora: ekonomskih, političkih, društvenih, socioloških itd. Ipak, za uspešno organizovanje i upravljanje državom, najbitnije su finansije tj. novčana sredstva kojima ona raspolaže i koja usmerava u različite organizacione strukture bitne za državu i društvo. Finansiranje različitih državnih potreba treba da bude unapred planirano i kontrolisano, a to se postiže kreiranjem budžeta. Prema tome, budžet predstavlja sistematski i racionalan plan ukupnih prihoda i rashoda neke države. Budžetska primanja, koja pripadaju Republici ili lokalnim vlastima, raspoređuju se i iskazuju po izvorima u budžetu. Budžetski izdaci Republike ili lokalnih vlasti određuju se po pojedinačnoj nameni u budžetu. Primanja se iskazuju u ukupno ostvarenim iznosima, a izdaci u ukupno izvršenim iznosima. Budžetska primanja i izdaci moraju biti u ravnoteži.
Zakon o budžetskom sistemu jedinstveno uređuje planiranje, pripremu, donošenje i izvršavanje budžeta na nivou svih segmenata u sistemu. Integritet budžetskog sistema obezbeđuje se:zajedničkom zakonskom osnovom, jedistvenom budžetskom klasifikacijom, jedinstvenom budžetskom dokumentacijom, jedinstvenim sistemom budžetskog računovodstva, budžetskom kontrolom i revizijom.
Zakonom o budžetskom sistemu uređuje se planiranje, priprema i donošenje budžeta Republike Srbije, kao i budžeta teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava. Ovim zakonom uređuje se i kontrola budžeta Republike i budžeta lokalne vlasti, kao i kontrola javnih ustanova i drugih indirektnih korisnika budžetskih sredstava, javnih preduzeća i pravnih lica osnovanih od strane javnih preduzeća, odnosno pravnih lica nad kojima Republika, odnosno lokalna vlast, imaju direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru. Budžetski sistem čine budžet Republike, budžeti lokalnih vlasti i finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Budžetski cilj u pripremi i izvršenju budžeta jeste makroekonomska stabilnost, održivi i stabilni ekonomski razvoj i smanjenje finansijskog rizika Republike. Složenost budžetskog sistema i raznolikost poslova vezanih za primanje i izdavanje novca uslovili su da se i računovodstvo koje se koristi u evidentiranju poslovnih promena prilagodi potrebama budžeta. Pod budžetskim računovodstvom, podrazumevaju se uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje, prikazivanje, dostvljanje i objavljivanje finansijskih izveštaja. Prilikom pripreme i izvršenja budžeta moraju se poštovati principi efikasnosti i ekonomičnosti, potpunosti, tačnosti i jedinstvene budžetske klasifikacije. To su takođe i neki od osnovnih principa budžetskog računovodstva. Poslovne promene i transakcije, budžetsko računovodstvo vodi kroz sistem poslovnih knjiga u koje spadaju: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige Način vođenja računovodstva budžeta uređuje ministar finansija, a odgovornost za budžetsko računovodstvo uređena je Zakonom o budžetskom sistemu.

 

 

 

 

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD  – DIREKTNI KORISNIK BUDžETSKIH SREDSTAVA
PROFIL I ORGANIZACIJA RGZ-A
Republički geodetski zavod je posebna organizacija obrazovana Zakonom o ministarstvima (“Sužbeni glasnik RS”, broj 65/08) sa delokrugom rada definisanim Zakonom o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/2010).
Pored delokruga rada koji proističu iz osnovnog zakona – Zakona o državnom premeru i katastru, Republički geodetdski zavod ima velike nadležnosti koje proističu iz drugih sistemskih zakona, kao što su Zakon o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br.72/09.), Zakon o hipoteci (“Službeni glasnik RS”, br.115/05), Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br129/07.), Zakon o poljoprivrednom zemljištu(“Službeni glasnik RS”, br.41/09), i Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine i dr.
Na osnovu nadležnosti iznetih u navedenim Zakonima može se reći da je Republički geodetski zavod, posebna organizacija sa vrlo velikim upravnim kapacitetom, bez koga se ne može zamisliti efikasno funkcionisanje državne uprave.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese