Odlomak

UVOD
Napredak u proizvodnji i distribuciji i migracija stanovništva iz ruralnih sredina u gradske, stvorili su potencijal za stvaranje tržišta velikih razmera. Pošto su poslovni ljudi težili da iskoriste ova tržišta, institucije marketinga, kao što su propagandni mediji i kanali za distribuciju, počele su da rastu i da se razvijaju. Kompanije koje su orijentisane na marketing fokusiraju se na potrebe kupaca. Promene se vide kao uobičajena pojava, a sposobnost prilagoñavanja smatra se neophodnom za opstanak. Promenljive potrebe predstavljaju potencijalne tržišne šanse i usmeravaju kompaniju. Kompanije koje pokreće tržište teže da prilagode svoje proizvode i usluge zahtevima aktuelnih i latentnih tržišta. (Latentna tražnja – postoje potrebe i želje potrošača koje se ne mogu zadovoljiti postojećim proizvodima ili potrebe koje još uvek nisu jasno definisane u pogledu proizvodnje. Potrebno je istražiti tržište, istražiti proizvod, tehničko-tehnološke faktore, ekologiju, način distribucije i plasmana). Kompanije orijentisane na marketing približavaju se svojim kupcima i razumeju njihove potrebe i probleme.
Danas u savremenom svetu, sve kompanije posluju na osnovu modernog marketing koncepta. On se može predstaviti i izraziti kroz ostvarenje korporativnih ciljeva i zadovoljenje potreba kupaca na način bolji od konkurencije. Da bi poslovno preduzeće moglo da koristi i primenjuje marketing koncept ono mora prvo da zadovolji tri osnovna uslova bez kojih moderan marketing koncept nije u upotrebi. Prvi uslov se odnosi na same aktivnosti kompanije koje trebaju biti usredsređene na obezbeđivanje i satisfakcije potrošača. Ovo je prvi uslov, ali i jedan od najtežih koji je potrebno ispuniti. Zatim da bi se stekla satisfakcija kupca potrebno je da ona počiva na integrisanim naporima. Odgovornosti za integrisane napore i satisfakciju snose sva odeljenja u preduzeću. I na kraju je treći uslov, odnosno, da bi se integrisani napori mogli ostvariti, menadžment kompanije mora da ostvari, zadovolji i veruje da se korporativni ciljevi ostvaruju preko satisfakcije potrošača. Koncepcija marketinga predstavlja način mišljenja, filozofiju upravljanja koja usmerava sve aktivnosti preduzeća ka zadovoljenju potreba i želja potrošača. Prema koncepciji marketinga, kupci predstavljaju polaznu i završnu tačku marketinških aktivnosti preduzeća. Zbog toga se u praksi marketing koncepcija često zove i tržišna orijentacija kompanije.
1. RAZVOJ MARKETINGA

1.1. Nastanak:

Elementi koncepcije marketinga pojavljuju se u sedamnaestom veku. Nastanak i početak razvoja market. kao koncepcije i discipline formalno se vezuje za prvu dekadu dvadesetog veka. U toku ove dekade (1900 – 1910), koja se naziva period otkrića, marketing je dobio svoje ime i počeo da se izučava kao univerzitetska disciplina. U periodu od 1910 – 1920 objavljeni su radovi kojima se objašnajvaju fundamentalni pojmovi i ideje marketinga.Ovaj period se zove period kristalizacije.U ovom periodu osnivaju se odeljenja za marketing, koja se prvobitno pojavljuju kao odeljenja za istraživanje tržišta , tj za komercijalna istraživanja. U trećoj dekadi 1920 – 1930 koji se zove period integracije osnivaju se odeljenja za istaživanje tržišta u gotovo svim tipovima organizacije i razvijaju se određeni metodi i tehnike tržišnih istražiavanja. U četvrtoj dekadi 1930 – 1940 poznatoj kao dekada razvoja, pojavljuju se novi obimniji radovi iz marketinga. U petoj dekadi 1940 – 1950 dolazi do preispitivanja dosadašnjih (tradicionalnih)pristupa marketinga i afirmacije novog upravljačkog pristupa. Tokom ove dekade ostvaren je značajan napredak u razvoju metodologije istraživanja tržišta , posebno u razvoju kvantitativnih tehnika istraživananja. U šestoj dekadi 1950 – 1960 nastavljeni su trendovi koji su ispoljeni u prethodnoj dekadi. ova dekada je dekada rekonceptualizacije – dolazi do promene u orjentaciji istraživanja od analize tržišta ka istraživanjima koja su u funkciji upravljanja marketingom. Sedmu dekadu 1960 – 1970 karakteriše proširenje koncepcije marketinga na neprivredne i neprofitne organizacije. Osma dekada 1970 – 1980 razvija se koncepcija društveng marketinga koja podrazumeva da preduzeća pri donošenju odluka usklađuju tri zahteva: profit preduzeća, zadovoljenje želja potrošača i društvene interese. Devetu dekadu 1980 – 1990 odlikuje razvoj marketinga uslužnih organizacija i pojava prvih važnijih radova iz domena međunarodnog marketinga. Deseta dekada 1990 -2000 razvijeni su novi koncepti i tehnike marketinga kao što su : elekrtornski marketing, direktni marketing, jedan na jedan marketing, on line marketinga itd.

1.2. Primena marketinga:

Koncepcija marketinga je primenjiva u svim organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost. Istorijski posmatrano marketing je počeo da se primenjuje najpre u profitnim organizacijama unutar poslovnog sektora i to sledećim redosledom:
a) organizacije koje proizvode i prodaju robu široke potrošnje
b) organizacije koje proizvode i prodaju trajna potrošna dobra
c) organizacije za proizvodnju industrijske opreme
d) saobraćajnim ( pre svega vazduhoplovnim) organizacijama
e) banke, osiguravajuće kompanije, organizacije za pružanje stručnih usluga…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari