Odlomak

Uvod

Sa sve većim zagađenjem životne sredine, usled privrednih aktivnosti, raste i svest društva da se nešto mora preduzeti, kako bi se zaustavilo uništavanje planete Zemlje. Odgovor na sve veću brigu o zaštiti životne sredine i očuvanju planete je svakako rast zakonske regulative u oblasti zaštite životne sredine, kako u Evropskoj uniji tako i kod nas, posebno u oblasti upravljanja otpadom. Jedna od posebnih kategorija otpada jeste opasan otpad. Opasan otpad zahteva detaljno razrađen postupak upravljanja. Specifičan je u odnosu na postupak upravljanja neopasnim otpadom. Posebna kategorija opasnog otpada su otpadne baterije i akumulatori, čiji postupak upravljanja će biti tema ovog rada. Svaka baterija koja više nije upotrebljiva postaje opasan otpad koji se mora zbrinuti na odgovarajući, bezbedan način po životnu sredinu i samim tim po zdravlje ljudi. Ukoliko se nekontrolisano baci istrošena baterija ili akumulator, i ne zbrine  na propisan način, rizikuje se da otrovne supstance dospeju u lanac ishrane, a samim tim i u ljudski organizam. Regulativa/direktive u evropskim zemljama, u koje se ubrajaju i Direktiva o otpadu, Direktiva o zastarelim automobilima, Direktiva o baterijama i akumulatorima, Direktiva o elektronskom otpadu, podstiču sakupljanje i recikliranje otpadnih materijala koji se javljaju nakon i tokom upotrebe različitih proizvoda. Veliki broj pomenutih evropskih direktiva su već prevedene u zakonodavstvo Republike Srbije,kao jedan od koraka pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Međutim, nepravilno prenošenje direktiva u nacionalnom zakonodavstvu i nedostatak jasno definisanih nacionalnih ciljeva u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, doveli su do selektivne primene propisa/direktiva u oblasti životne sredine i upravljanja otpadom, niske stope sakupljanja različitih otpadnih materijala, niskog stepena recikliranja i niskog stepena ponovne upotrebe [1].
Kako su otpadne baterije i akumulatori specifičan otpad sa opasnim karakteristikama, kao što je već pomenuto, ovom specifičnom vrstom otpada je potrebno posebno upravljati, pa je upravo to razlog zašto se otpadne baterije i akumulatori svrstavaju u posebne tokove otpada. Posebni tokovi otpada obuhvataju one vrste otpada koje zahtevaju posebna pravila prilikom upravljanja, kako u smislu aktivnosti koje se realizuju, tako i u smislu obezbeđivanja infrastrukture i uslova za bezbednu realizaciju aktivnosti. U navedenu grupu otpada spadaju: elektronski otpad, baterije i akumulatori, medicinski otpad, mineralna ulja, azbest, klanični otpad, itd. Svaka od navedenih vrsta otpada zahteva posebne mere prilikom njihovog upravljanja. Deponovanje otpadnih baterija i akumulatora, kao i ostalog opasnog otpada, na deponijama komunalnog i neopasnog otpada nije dozvoljeno.
Upravljanje istrošenim baterijama i akumulatorima vrši se u cilju:

1) smanjenja štetnog uticaja istrošenih baterija i akumulatora na životnu sredinu i samim tim zdravlje ljudi;
2) sprečavanja prodaje na tržištu baterija i akumulatora koji ne ispunjavaju zahteve date u propisima;
3) razvoja tržišta baterija i akumulatora koji sadrže manje količine opasnih ili zagađujućih materija, posebno žive, kadmijuma i olova;
4) postizanja visokog procenta sakupljanja i reciklaže istrošenih baterija i akumulatora;
5) podsticanja primene novih i efikasnijih tehnologija za tretman i reciklažu za sve vrste baterija i akumulatora;
6) unapređivanja standarda zaštite životne sredine od strane proizvođača, uvoznika, distributera, prodavaca i krajnjih korisnika u toku čitavog životnog ciklusa baterija i akumulatora

 

 
Postupanje sa istrošenim baterijama i akumulatorima

U skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima, baterija i akumulator je svaki izvor električne energije proizvedene direktnim pretvaranjem hemijske energije, a koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija (koje se ne mogu puniti) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija (koje se mogu puniti) [2]. Otpadna baterija ili akumulator je onaj koji se ne može ponovno iskoristiti i namenjen je za reciklažu. Kao što je već rečeno, zbog komponenata od kojih se sastoje svrstavaju se u kategoriju opasnog otpada.
Upravljanje istrošenim baterijama i akumulatorima je skup mera i aktivnosti koje obuhvataju:

1) sakupljanje,
2) transport,
3) skladištenje,
4) razvrstavanje,
5) tretman,
6) reciklažu i
7) odlaganje ostataka nakon tretmana i reciklaže otpadnih baterija i akumulatora.

Na tržištu Republike Srbije, zabranjena je prodaja baterija i akumulatora koji u svojoj masi sadrže više od 0,0005% žive. Takođe je zabranjena prodaja baterija i akumulatora koji se mogu prenositi, uključujući baterije i akumulatore koji su ugrađeni u uređaje, koji sadrže u svojoj masi više od 0,002% kadmijuma, osim onih baterija i akumulatora koji se koriste u sigurnosnim i alarmnim sistemima, medicinskoj opremi ili bežičnim električnim alatima.
Proizvođači opreme koja kao sastavni deo sadrži ugrađene baterije ili akumulatore, moraju da obezbede ugradnju baterije i/ili akumulatora u opremu, na taj način da korisnik opreme posle isteka roka upotrebe baterije ili akumulatora može lako i na bezbedna način da ih odvoji, ukloni i preda ovlašćenom licu na dalji tretman ili reciklažu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari