Odlomak

1. U V O D

Pomorski saobraćaj je danas sve više korišćen vid saobraćaja među državama, u razmjeni materijalnih dobara i služi za prevoz najrazličitijih roba, sa raznih kontinenata.

On ima svoju opravdanost, jer se danas gotovo 4/5 ukupnog transporta u međunarodnoj trgovini obavlja ovim prevozom, posebno prevoz nafte i naftnih derivata, rasutog tereta, a po obimu tereta i proizvodnosti rada ova vrsta saobraćaja prevazilazi sve druge vrste saobraćaja. Najveći dio svjetske trgovačke flote zauzima tankerska flota, a što potvrđuje da je danas u svijetu porast sistem kontejnerskih linija. Pored toga luke su druga važna komponenta, jer se stvaraju lučko – industrijski kompleksi. Zbog svega ovog, važno je da se obezbjedi i sigurnost i bezbjednost u lukama i na plovilima, a isto tako i na morima.
Od prvog dana boravka na brodu svaki član posade mora biti upoznat s osnovnim rasporedom prostorija na brodu, osnovnim pravilima ponašanja radi sigurnosti, rasporedom za uzbunu, svim natpisima važnim za sigurnost, pozicijom požarnog alarma u hodnicima, te putem za bijeg iz kabine na mjesto spašavanja (označen strelicama koje svijetle u mraku) kako bi i u slučaju nestanka struje najbrže napustili kabinu.

2. SISTEM ZA SPAŠAVANJE ŽIVOTA NA BRODU

Sistem za spašavanje života na moru može se podijeliti na :
1. sredstva lične zaštite i spašavanje i
2. sredstva kolektivne zaštite i spašavanja.

U sredstva lične zaštite spadaju:
• Pojasevi za spašavanje
• Koluti za spašavanje
• Termootporna odjela i
• Termozaštitna sredstva.

Pojasevi i koluti za spašavanje su napravljeni u skladu sa zahtjevima SOLAS konvencije i moraju imati zahtjevane dimenzije, odnosno uzgon, zvučnu i svjetlosnu signalizaciju. Istom konvencijom definisan je i njihov raspored, odnosno smještaj na brodu, a svaki član posade i putnici moraju biti korektno informisani o njihovom rasporedu i načinu korišćenja.
U kolektivna sredstva za spašavanje života spadaju:
• Čamci za spašavanje;
• Splavovi za spašavanje.

Čamci za spašavanje su napravljeni od čvrstih materijala i imaju dovoljan kapacitet, stabilitet i uzgon da bezbjedno smjeste posadu i putnike nakon napuštanja broda. U čamcima se nalazi i posebna oprema za preživljavanje za duži period u koji spadaju: sredstva za signalizaciju (reflektori, sirene, retroaktivna ogledala, rakete, dini i svjetlosni signal, kutije sa koncentrisanom hranom, voda, oprema za ribolov, medicinska oprema itd.). Takođe, u čamcima se nalazi i mobilna radio stanica kojom je moguće poslati poziv za pomoć. Čamci mogu biti sa sopstvenim pogonom ili bez istog. Takođe, mogu biti otvoreni, poluzatvoreni i zatvoreni. Oni su smješteni na posebnim uređajima na bokovima broda koji se nazivaju sohe. Zadatak soha je da bezbjedno i siguirno spuste čamac u vodu. Spuštanje čamaca u vodu se može vršiti pomoću gravitacije ili pomoću vitala. Broj, kapacitet i vrste čamaca određuje se mna bazo SOLAS konvencije koja uzima u obzir područje plovidbe broda, tip broda, broj posade i putnika itd.

Pored čamaca na brodovima nalaze se i splavovi za spašavanje. Oni su smješteni na bokovima broda i u more se spuštaju pomoću posebnih dizalica ili se bacaju. Splavovi se napumpavaju pneumatski nakon bacanja, odnosno poslije dodira sa vodom preko hidrostatski aktiviranog uređaja. Tek nakon njegovog aktivirinja posada i putnici mogu da uđu u splav. Takođe mogu biti otvoreni ili zatvoreni, a njihov broj kao i broj čamaca na brodu propisuje SOLAS konvencija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari