Odlomak

1.Uvod
Reč menadžment (Engl.  Management), se u najširem društvenom smislu, može poistovetiti s pojmom procesa i koordinacije efikasno korištenih ljudskih i materijalnih resursa, kako bi se postigli određeni ciljevi.
Menadžment je vrlo složen pojam te ga je moguće posmatrati i definisati sa različitih aspekata, kao što su menadžment kao poslovni proces, kao nosioci određenih funkcija u preduzeću, menadžment kao veština, kao naučna disciplina, profesija ili funkcija u preduzeću. Najveći broj autora prihvatio je “procesni” pristup definisanja menadžmenta iz kojeg proizlazi definicija:
“Menadžment je proces planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole uz napor svih članova organizacije i korišćenja svih resursa uz maksimalno ostvarivanje svih postavljenih ciljeva organizacije”.
Menadžment se u novije vreme posmatra kao svojevrsna društvena tehnologija koja omogućava efektivnost i efikasnost preduzeća.
Menadžment ne izvršava neposredno operativne zadatke poslovanja poduzeća već se u tome oslanja na druge zaposlene koji su nosioci pojedinačnih zadataka.
Menadžment osigurava tzv. logističku podršku kako bi se stvorili uslovi za efektivnu i efikasnu upotrebu drugih u svrhu ostvarivanja ciljeva preduzeća što uvek zahtjeva kolektivnu akciju koja pretpostavlja menadžment.
Ciljevi određuju svrhu, smer i akcije menadžmenta, a ostvarenost ciljeva ukazuje upravo na nivo uspešnosti menadžmenta.
Efikasnost se shvata kao odnos uloženog i ostvarenog, dok efektivnost podrazumeva veličinu profita kojeg je potrebno ostvariti.
Za njihovu ravnotežu je odgovoran menadžment.
U SAD se reč menadžment ne odnosi samo na proces, već i na ljude koji ga obavljaju.
Menadžment je kontinuelni proces kojim se pokreće i usmerava poslovna aktivnost radi ostvarenja svrhe poslovanja preduzeća.
Menadžment je stalni proces rešavanja problema sa kojima se suočava preduzeće u obavljanju svoje poslovne aktivnosti.
Menadžment omogućava da se preduzeće prilagođava i utiče na zbivanja u sredini u kojoj obavlja svoju poslovnu aktivnost.

 

 

2.Strategijski menadžment – pojam i svrha
Strategijski menadžment je koncept koji uključuje kako strategijsko planiranje tako i strategijsku akciju u situaciji kada se sredina brzo menja i rastu njeni otpori.                                                Termin strategijski menadžment se odnosi na upravljački proces stvaranja strategijske vizije, određivanja ciljeva, stvaranja strategija, primene i sprovođenja strategije, a tokom vremena i na iniciranje korektivnog prilagođavanja vizije, ciljeva, strategije i načina primene ako se to smatra odgovarajućim.
Strategijski menadžment omogućava transformacione promete u preduzeću. Opravdano se smatra da strategijski menadžment treba posmatrati kao proces.
Strategijski menadžment uključuje tri područja aktivnosti: strategijsku analizu, strategijski izbor i strategijsku promenu.
Strategijski menadžment pretpostavlja jasnu predstavu o elementima i faktorima sredine, načinu kako se menjaju i kako njihova promena može da utiče na rezultate poslovanja preduzeća.
Postoje izvesna ograničenja koncepta strategijskog menadžmenta.
Koncept je holistički, ide od opšteg ka posebnom, od preduzeća ka njegovim organizacionim jedinicama.
Drugo ograničenje je da je koncept više analitičan nego proceduralan, jer opisuje logičke i analitičke korake koje mora da preduzme menadžment preduzeća.
Treće ograničenje je da je koncept strategijskog menadžmenta nepolitičan.

 

 

 
Karakteristike strategijskog menadžmenta

Strategijski menadžment nastoji da upravlja svim izvorima da se ostvari konkurentska prednost sa nastojanjem da se kreira budućnost.
Proces   upravljanja osposobljava preduzeće da se suoči sa problemima u sredini i da ih uspešno rešava. Postoji shvatanje da promene u sredini mogu biti operativne, konkurentske i strategijske.
Problemi za preduzeće nastaju kada promene u sredini nisu praćene prilagođavanjem preduzeća na adekvatan način.
Za uspostavljanje velikog stepena usklađenosti sa sredinom bitna je promena u kompetentnosti preduzeća.
Promene u sredini mogu zahtevati taktičko i strategijsko reagovanje od strane preduzeća.
Sposobnost akcije pre nego sposobnost stvaranja strategijskih planova je karakteristika strategijskog menadžmenata.
Strategijski menadžment je upravljanje u uslovima promena u sredini.
Sistemski pristup za upravljanje strategijskim promenama se sastoji od:
1.    pozicioniranja preduzeća putem strategije planiranja sposobnosti i
2.    blagovremenog strategijskog reagovanja putem upravljanja strategijskim pitanjima

Budućnost je od presudne važnosti za organizacije i menadžere koji njima upravljaju, ili kako je to rekao Charles Kettering: ˝Budućnost nas mora jako zanimati, jer ćemo u njoj provesti ostatak poslovnog ili političkog života

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese