Odlomak

Apstrakt: Autor u radu nastoji da definiše sudsku psihologiju u širem smislu kao
nastavnu i naučnu disciplinu. U datom kontekstu, posebna pažnja je posvećena određivanju
predmeta i zadataka sudske psihologije kao samostalne naučne discipline kao i utvrđivanju
njenog sistema. Nakon toga, ukratko je prikazan istorijski razvoj sudske psihologije i njenih
pojedinih naučnih oblasti. Takođe, autor je u radu obradio i pitanje naučnih metoda koji se
koriste u sudskoj psihologiji. Sumarno je prikazan i odnos sudske psihologije sa opštom
psihologijom kao i sa pojedinim pravnim granama i vanpravnim naučnim disciplinama. Na
kraju rada dati su odgovarajući zakljuci.
Ključne reči: psihologija, sudska psihologija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese