Odlomak

1.UVOD

Tehnologija je primenjena naučno-tehnička disciplma koja se bavi proučavanjem medjusobnih odnosa metoda 1 sredstva proizvodnje u različitim oblastima ljudske delatnosti. Ona obuhvata sve proizvodne procese u kojima se kao rezultat dobija svrsishodan proizvod. Prema vrsti procesa koje izračunava tehnologija se može podeliti na materjalnu i nematerjalnu. Tebaologija se posebno bavi i racionalizacijom i optimizacijom tehnoloških procesa gde se razmatraju tačnost, kvalitet proizvodnost i ekonomičnost.Tehnologija obubvata nekoliko sistema i to:poslovni sistem, proizvodni sistem, tehnološki sistem; sistem oblikovanja, obradni sistem.
Proizvodni sistema je celina koju čine sva proizvodna sredstva potrebna za proizvodnju nekog proizvoda. Njega čine jedan ili više telmoloških procesa neophodnih za izradu svih delova jednog proizvoda.
Tehnološki proces je deo proizvodnog procesa a sastoji se od skupa medju sobom povezanih aktivnosti kojima se polufabrikati trnsformišu u gotov deo, odnosno gotovi delovi u podsklopove i sklopove.Tehnološki proces se odvija u tehnološkom sistemu. On može da se sastoji tz. više obradnih procesa.
Obradni proces čini skup aktivnosti vezane koje polazni materjal pod nazivorn pripremak transformišu u izradak. Pri tome dolazi do promena fizičko-hemijskih osobina, oblika, dimenzija .
Obradni proces je osnovna funkcija obradnih sistema i predstavlja osnovnu tehnološku komponentu. Obradni sistem čine mašinski sistem i obradni proces sa svojim komponentama. Na slici 1 prikazana je šema obradnog sistema sa odgovarajućim ulazima i izlazima:

OBRADNI SISTEM

Slika 1. Šema obradnog sistema
Ako se posebno razmatra proizvodna funkcija poslovno-proizvodnog sistema onda je potrebno istaći ulogu i značaj tehnoloških procesa, odnosno obradnih tehnologija.U okviru tehnoloških procesa dolazi do praktične realizacije ove osnovne funkcije i fizičkog stvaranja proizvoda kao osnovnog zadatka egzistencije proizvodnog sistema. Izbor odgovarajućeg tehnološkog procesa (metode obrade) i njegovo uspešno izvodjenje preduslov su da se dobije „dobar proizvod”. Pod time se podrazumeva odgovarajući oblik, dimenziona tačnost, željene fizičke osobine, kvalitetna završna obrada i slično. Pri tome je od posebne važnosti neprestano osavremenjavanje tehnoloških procesa kroz usavršavanje starih i uvodjenje novih metoda obrade, modernizaciju obradnih sistema uvodjenje kompjuterske tehnologije i automatizacije.
2. PILOT FABRIKA MLADOST VP DOM KRUŠEVAC

Industrijski pogon Mladost osnovalo je Ministarstvo pravde Republike Srbije u okviru Vaspitno popravnog doraa za maloletnike u Kruševcu, sa osnovnim eiljem obuke i upošljavanja maloletnika koji su u sukobu sa zakonom. Pogon se nalazi sa desne strane regionalnog puta Kruševac- Prokuplje.
Osnovni proizvodni program bazira se na preradi mesinga (legure bakra i cinka) i čitav tehnološki proces je u potpunosti zaokružen od topljenja materijala do završne mašinske obrade. U tabeli 1 je prikazana lična karta pilot fabrike.
Tabela 1. Lična karta pilot fabrike
Pun naziv preduzeća Industrijski pogon Mladost
Skraćeni naziv preduzeća VP Dom
Godina osnivanja 1947.
Sedište Bruski put bbKruševac
Matični broj 17621424
PIB 103699522
Račun 840-2664721-26
Registracija kod suda Sudska delatnost i delatnost pravosuđa
Telefon 037/410-251
Fah 381-27-296
e- mail [email protected]
Direktor pogona Rade Bogdanović
lndusfrijska grana Metalo prerađivačka
Osnovna delatnost Proizvodnja delova od mesinga
Dopunska delatnost Uslužna delatnost
Broj radnika 60

Slika 2. Proizvodni pogon

Proizvodni program se može grupisati u nekoliko osnovnih grupa:
• Na proizvode namenjene vodovodnoj instalaciji (spoljnoj i unutrašnjoj)
• Na proizvode namenjene elektrotehnici
• Na proizvode namenjene gasnoj tehnici
• Na proizvode namenjene izradi poljoopreme
• Samostalne proizvode
Pogon je opremljen opremom i tehnološkom dokumentacijom za izradu proizvoda od mesinga u veličini od 10 grama do 10 kilograma.
Organizaciono ovaj pogon je u potpunosti zaokružen i ima u ovom trenutku stalno upošljenih 60-tak radnika koji su raspoređeni po radnim celinama: konstrukcijski biro, tehnička priprema, kontrola, nabavka, prodaja, materijalno knjigovodstvo i naravno proizvodnja.
Pogon je tehnološki opremljen za preradu 30 tona mesinga mesečno u najboljim uslovima, a danas je ostvarena prerada od oko 5-8 tona mesečno. Proizvodnja se odvija uglavnom za poznatog kupca. Sirovina je uglavnom sa

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese