Odlomak

Periodizacija predstavlja proces planskog variranja varijabli trenažnog opterećenja (pre svega obima i intenziteta treninga) u vremenski definisanim intervalima u cilju sprečavanja pretreniranosti i dostizanja maksimalnog takmičarskog nastupa u poželjno vreme.
Planska varijacija varijabli trenažnog opterećenja omogućava kontinuiranu napredak i značajno smanjuje mogućnost nastanka pretreniranosti sportiste. Periodizacija je efikasnija od drugih načina doziranja u cilju postizanja sportskih postignuća i procesu rehabilitacije. U jednoj meta anlizi (Rhea & Alderman, 2004), utvrđeno je da periodizovani program treninga dovodi do većeg porasta u parametrima snage u odnosu na neperiodizovani trening istog obima i intenziteta.

2.3. Ciklusi trenažnog procesa
Ciklizacija u trenažnom procesu predstavlja proces slaganja različitih tipova trenažnih ciklusa u cilju optimalnog upravljanja sportskom formom. Osnovni cilj ciklizacije trenažnog procesa jeste maksimiziranje kumulativnih efekata trenažnih stimulusa. Prva bazična znanja ciklizacije je postavio Matvejev.
Ciklusi se dele na:
• Makrociklus – upravljanje sportskom formom (period od godinu dana)
• Mezociklus – kumulativni efekti treninga (najčešće 4 nedelje treninga)
• Mikrociklus – definisanje perioda rada i odmora (jedna sedmica treninga)

2.3.1 Makrociklus i period godišnje strukture treninga
U ovoj strukturi treninga se pre svega analizira takmičarska sezona, postavljaju se sportski ciljevi sportiste i na osnovu ovih parametara se definišu periodi kada je potrebno ostvariti maksimalni sportski rezultat (tj. kada je potrebno biti u sportskoj formi). Makrociklus je zapravo najopštiji od svih ciklusa treninga.
U svakoj sportskoj grani postoji jasna distinkcija između različitih faza trenažnog procesa. Svake godine, jedan deo trenažnog procesa predstavlja pripremu za takmičenje, jedan deo trenažnog procesa predstavlja period u kome se sportista takmiči i jedan deo trenažnog procesa se posvećen oporavku i regeneraciji sportiste od velikog stresa kog sportsko nadmetanje izaziva.
Trenažni periodi:
• Pripremni period
U ovom periodu se trenažni stimulusi usmeravaju ka razvoju bazičnih fizičkih kvaliteta na osnovu kojih se kasnije dostiže visok nivo sposobnosti od kojih dominantno zavisi sportski rezultat. Po nekim autorima to je oko 5 meseci treninga u jednocikličnom makrociklusu (makrociklus u trajanju od 1 godine). Noviji trend podržava održavanje nivoa treniranosti u prelaznom periodu što znatno utiče na smanjeno trajanje i usmerenost pripremnog perioda.
Danas nije neobično da se pripremni period sastoji od dva do tri mezociklusa, tj. 8 do 12 nedelja trenažnog procesa (sve češće i 6). U savremenoj litareturi pripremni period se deli na dve faze: fazu bazične pripreme i fazu specifične pripreme.
Prva pripremna faza – faza bazičnih priprema

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Teorija i metodika sporta -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Sport
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari